پروژه تحلیل و طراحی ساختمان های بلند بتنی متشکل از قاب و هسته بتنی با استفاده از روش های خطی و غیرخطی

پروژه تحلیل و طراحی ساختمان های بلند بتنی متشکل از قاب و هسته بتنی با استفاده از روش های خطی و غیرخطی

پروژه تحلیل و طراحی ساختمان های بلند بتنی متشکل از قاب و هسته بتنی با استفاده از روش های خطی و غیرخطی
پروژه تحلیل و طراحی ساختمان های بلند بتنی متشکل از قاب و هسته بتنی با استفاده از روش های خطی و غیرخطی

 در این پایان نامه در آغاز نمونه ای از سازه بیست طبقه بتنی متشکل از قاب و دیوار برشی با استفاده از یکی از روش های کلاسیک دستی آنالیز و طراحی شده و سپس با بهره گیری از نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی کامل خطی و کامپیوتری بر روی سازه صورت گرفته و سپس بخشی از سازه موردنظر توسط یک مدل سه بعدی با استفاده برنامه کامپیوتری HODA به صورت غیرخطی مورد آنالیز قرار گرفته و الگوی ترک در هسته مورد بررسی قرار گرفته است.
در پایان از مقایسه نتایج حاصل از روش های خطی و غیرخطی به میزان قابلیت اعتماد و کفایت ضوابط موجود در آئین نامه واقف گشته و به تصویر واقع بینانه تری از رفتار ساختمان و میزان جذب انرژی آنها در برابر بارهای اعمالی به سازه خواهیم رسید.

کلمات کلیدی: ساختمان های بلند بتنی، هسته بتنی، تحلیل خطی، تحلیل غیر خطی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.