پروژه تحلیل با نرم افزار Smart pls

پروژه تحلیل با نرم افزار Smart pls

پروژه تحلیل با نرم افزار Smart pls
پروژه تحلیل با نرم افزار Smart pls

بارهای عاملی متغیرهای مکنون انگیزه سهولت، نگرش­ ها بر خدمات تحویل غذای تلفنی، تمایل رفتاری به خدمات تحویل غذای تلفنی، انگیزه صرفه جویی در هزینه و تجربه هزینه قبلی تلفنی، همگی بزرگتر از 0.7 هستند پس تمام سوال­هایی که مربوط به متغیرهای فوق هستند همگن می­باشند، ولی سوال 2 در متغیر انگیزه لذت­گرایانه و سوال 4 در متغیر انگیزه صرفه جویی در زمان و سوال 4 در متغیر سودمندی استفاده از تلفن به دلیل اینکه بار عاملی آنها کمتر از 7/0 می­باشد بنابراین این سوالات متغیرهای یا یکدیگر همگنی کافی ندارند.

قابلیت اطمینان ساختاری (پایایی ترکیبی): این ضریب قابلیت اطمینان ابزار اندازه‌گیری را می‌سنجد. این معیار برای اندازه‌گیری پایایی به کار می‌رود و از معیار آلفای کرونباخ ارجح‌تر است، پایایی مرکب برخلاف آلفای کرونباخ که به‌طور ضمنی فرض می‌کند هر شاخص وزن یکسانی دارد متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است در یک مدل مناسب برای اهداف اکتشافی ضرایب پایایی کل باید بزرگ‌تر از 6/0 و برای اهداف تأییدی باید از 7/0 بزرگ‌تر باشند، مطابق جدول (4-3)، همه ضرایب از 7/0 بزرگ‌تر هستند و یا بزرگتر از 95/0 نباشند  صحت مدل اندازه‌گیری تأیید می‌شود (رضایی، 1393، ص 83).

 

» فهرست بخش استنباطی در تحلیل با نرم افزار pls:

 • برآورد مدل
 • پیش پردازش داده ها (غربال کردن داده ها)
 • آزمون مدل، معادلات اندازه گیری شده (Measurement Equations)
 • ارزیابی و تفسیر نتایج تناسب مدل 
 • معادلات اندازه¬گیری معادلات اندازه¬گیری (اصلاح شده) (Measurement Equations)
 • آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی 
 • آزمون همگن بودن، پایایی
 •  آلفای کرونباخ و پایایی مرکب
 • پایایی اشتراکی 
 • روایی همگرا 
 • پایایی سازه ای: CR) Construct Reliability)
 • میانگین واریانس استخراجی: AVE) Average variance Extracted)
 • روایی واگرا 
 • آزمون بارهای عرضی 
 • آزمون فورنل و لارکر
 • آزمون کیفیت مدل اندازه گیری 
 • آزمون مدل ساختاری (Structural Equations)
 • آزمون معناداری (برازش مدل)
 • آزمون ضریب تعیین (R2)
 • آزمون کیفیت مدل ساختاری (Q2)
 • آزمون کیفیت کل مدل F2
 • معیار Redundancy
 • معیارهای برازش کلی
 • معیار GOF

این فایل از دو بخش توصیفی و استنباطی تشکیل شده است. بخش توصیفی در نرم افزار spss و بخش استنباطی آن در نرم افزار pls آخرین نسخه پیاده سازی شده است. در بخش توصیفی اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات توصیفی متغیرهای انگیزه لذت گرایانه، گرایش به صرفه جویی ، در هزینه، گرایش به صرفه جویی در زمان، تجربه هزینه قبلی تلفنی، انگیزه سهولت، سودمندی استفاده از تلفن، نگرش¬های بر خدمات تحویل غذای تلفنی، تمایل رفتاری به خدمات تحویل غذای تلفنی، بیان شده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.