پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل)

پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل)

پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل)
پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل)

در این پروژه ابتدا با استفاده از نرم­ افزار Allpile ظرفیت باربری میکروپایل تکی و گروه میکروپایل محاسبه گردیده و مقدار سختی به ازای نشست قابل قبول محاسبه می­ گردد. پس از آن توسط نرم­ افزار SAFE و با طراحی یک فونداسیون گسترده فرضی قرار گرفته بر روی میکروپایل­ های باربر، مقادیر تنش و نشست­ های وارده بر خاک قبل و بعد از بهسازی مقایسه می­ گردند.

بدست آوردن مقادیر ظرفیت میکروپایل تکی و گروهی به روش دستی و حل با نرم افزار ALLPILE و سپس محاسبه تنش ها و مقدار نشست های وارد بر یک پی گسترده بهسازی شده با میکروپایل های با مشخصات موجود تحت اثر بارگذاری سازه ۸ طبقه مسکونی

 

» فهرست مطالب:
۱- توصیف خصوصیات عمومی مصالح موجود

 • ۱-۱ هندسه مدل
 • ۲-۱ مشخصات مصالح خاکی
 • ۳-۱ مشخصات میکروپایل

۲- محاسبه ظرفیت باربری و سختی میکروپایل

 • ۱-۲ مدلسازی در نرم افزار Allpile
  • ۱-۱-۲ انتخاب نوع شمع
  • ۲-۱-۲ پروفیل میکروپایل
  • ۳-۱-۲ مشخصات میکروپایل
  • ۴-۱-۲ بارگذاری و شرایط گروهی
  • ۵-۱-۲ مشخصات مصالح خاکی
  • ۶-۱-۲ تنظیمات جانبی
  • ۷-۱-۲ پروفیل نهایی
 • ۲-۲ نتایج تحلیل
  • ۱-۲-۲ منحنی بارگذاری فشاری – نشست
  • ۲-۲-۲ تغییرات تنش قائم، مقاومت جداره و نیروی محوری در عمق
  • ۳-۲-۲ ظرفیت باربری تک میکروپایل و گروه میکروپایل
 • ۳-۲ محاسبه ظرفیت باربری به صورت دستی به کمک آیین نامه FHWA-05
  • ۱-۳-۲ محاسبه ظرفیت باربری سازهای
  • ۲-۳-۲ محاسبه ظرفیت باربری ژئوتکنیکی

۳- تحلیل میکروپایل تحت نرم افزار SAFE

 • ۱-۳ مدلسازی در نرم افزار SAFE
  • ۱-۱-۳ مرحله اول مدلسازی (فونداسیون بدون میکروپایل)
  • ۲-۱-۳ مرحله دوم مدلسازی (فونداسیون بر روی میکروپایل)
 • ۲-۳ نتایج تحلیل
  • ۱-۲-۳ تنش های وارد بر خاک
  • ۲-۲-۳ نشست فونداسیون تحت بار سرویس
  • ۳-۲-۳ نیروهای وارده بر میکروپایل ها

۴- ملاحظات اجرایی

فهرست شکل ها

 • شکل ۱- انتخاب نوع شمع
 • شکل ۲-تعریف پروفیل میکروپایل
 • شکل ۳- تعریف مقطع میکروپایل در لایه ی اول
 • شکل ۴- تعریف مقطع میکروپایل در لایه ی دوم
 • شکل ۵- تعریف شرایط تک میکروپایل
 • شکل ۶- تعریف شرایط گروه میکروپایل
 • شکل ۷- مشخصات مصالح خاکی
 • شکل ۸- تنظیمات جانبی
 • شکل ۹- پروفیل نهایی
 • شکل ۱۰- منحنی بارگذاری فشاری- نشست
 • شکل ۱۱- تغییرات تنش قائم، مقاومت جداره و نیروی محوری در عمق
 • شکل ۱۲- تنش های قائم وارد بر خاک قبل از بهسازی
 • شکل ۱۳- تنش های قائم وارد بر خاک پس از بهسازی
 • شکل ۱۴- نشست فونداسیون تحت بار سرویس قبل از بهسازی
 • شکل ۱۵- نشست فونداسیون تحت بار سرویس بعد از بهسازی

فهرست جداول

 • جدول ۱- مشخصات مصالح خاکی
 • جدول ۲- مشخصات میکروپایل ها
 • جدول ۳- ظرفیت باربری تک میکروپایل و گروه میکروپایل
 • جدول ۴- مشخصات سازهای میکروپایل
 • جدول ۵- مشخصات ژئوتکنیکی میکروپایل
 • جدول ۶- بار وارده بر هر میکروپایل
توضیحات بیشتر + دریافت
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0