پروژه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

پروژه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

پروژه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)
پروژه بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی کارکنان (مورد مطالعه: مجتمع آموزشی صالح)

ما در عصری زندگی می کنیم که اطرافمان را سازمان های بزرگ فرا گرفته اند و ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند. این سازمان ها بدون برخورداری از مدیران موثر و کارآمد قادر به ادامه حیات در دنیای حرفه ای و تخصصی امروز نمی باشند. مدیران به مثابه هماهنگ کنندگانی متفکر و توانمند هستند که با قدرت و سرعت عمل، انبوه فرآورده های انسانی و صنعتی را هماهنگ می سازند. مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در موفقیت سازمان ها برای پرورش و توسعه مهارت ها، استعدادها و خلاقیت کارکنان در راستای اهداف سازمانی نقش بسیار موثری دارند چرا که نیروی انسانی کارآمد و اثربخش تنها عنصر بی رقیب و غیرقابل جایگزین در عصر رقابتی امروز است. آیا بالارفتن این مهارت ها و توانایی ها در مدیران به همراه برخوردهای سازنده، اثر بخشی کارکنان را نیز بالا برده است؟ این پژوهش در نظر دارد تاثیر توانمندی های مدیران بر اثر بخشی کارکنان را در محیط های آموزشی به ویژه مدارس بررسی نماید. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری است.
برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب تهران بوده است و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش شد که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت توانمندی های مدیریتی بر اثر بخشی کارکنان دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

کلمات کلیدی: توانمندی های مدیریتی، اثر بخشی کارکنان، توانمندی فنی، توانمندی ادراکی، توانمندی انسانی

 

» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • فصل اول: کلیات
  • 1- 1مقدمه
  • 1-2 بیان مساله
  • 1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق
  • 1-4 فرضیات تحقیق
   • 1-4-1 فرضیه اصلی
   • 1-4-2 فرضیات فرعی
  • 1-5 هدف اساسی از انجام تحقیق
   • 1-5-1 هدف اصلی تحقیق
   • 1-5-2 اهداف فرعی از انجام تحقیق
  • 1-6 روش انجام پژوهش
  • 1-7 قلمرو تحقیق
   • 1-7-1 قلمرو موضوعی تحقیق
   • 1-7-2  قلمرو زمانی تحقیق
   • 1-7-3  قلمرو مکانی تحقیق
  • 1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح
   • 1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق
   • 1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
 • فصل دوم: مبانی نظری
  • 2-1 بخش اول: مهارتهای (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران
   • 2-1-1 مدیریت
   • 2-1-2 فراگرد مدیریت
   • 2-1-3 انواع مدیران
    • 2-1-3-1 مدیران عالی
    • 2-1-3-2 مدیران میانی
    • 2-1-3-3 مدیران عملیاتی یا سرپرستان
   • 2-1-4 مهارت های مدیریت
   • 2-1-5 انواع مهارت‌های مدیریتی
    • 2-1-5-1 دسته ‌بندی رابرت کاتز
    • 2-1-5-2 دسته بندی هنری مینزبرگ
    • 2-1-5-3 دسته‌بندی هلدیگل و اسکولوم
    • 2-1-5-4 دسته بندی فایول
    • 2-1-5-5 دسته بندی رابینز
   • 2-1-6 مهارت ‌های سه‌گانه مدیریت
    • 2-1-6-1 مهارت های انسانی
     • 2-1-6-1-1 مهارت های انسانی مدیران
    • 2-1-6-2 مهارت های فنی
    • 2-1-6-3 مهارت های ادراکی
   • 2-1-7 دلیل تاکید بر رفتار
   • 2-1-8 توسعه مهارت های انسانی
   • 2-1-9 مبانی مهارت های انسانی
   • 2-1-10 ارزش نسبی مهارت ‌ها
   • 2-1-11 تعیین هدف برای واکنش های رو در رو
  • 2-2 بخش دوم: اثر بخشی
   • 2-2-1 تعریف اثر بخشی
   • 2-2-2 معیارها و مقیاس‌های اثر بخشی سازمانی
   • 2-2-3 مدل‌های اثر بخشی سازمانی
    • 2-2-3-1 مدل هدف
    • 2-2-3-2 مدل سیستمی
    • 2-2-3-3 مدل ذی‌نفعان استراتژیک
    • 2-2-3-4 مدل ارزش‌های رقابتی
    • 2-2-3-5 مدل عدم اثر بخشی
   • 2-2-4 ادغام معیارهای اثر بخشی
   • 2-2-5 مفهوم اثر بخشی در مدیریت
   • 2-2-6 ارزیابی اثر بخشی آموزش
    • 2-2-6-1 ارزشیابی
   • 2-2-7 اثر بخشی منابع انسانی
   • 2-2-8 هدف و ضرورت اثر بخشی
  • 2-3 بخش سوم: پیشینه تحقیقات
   • 2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل
   • 2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج
  • 2-4 جمع بندی فصل دوم
 • فصل سوم: روش تحقیق
  • 3-1 مقدمه
  • 3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش
  • 3-3 جامعه و نمونه آماری مورد بررسی
  • 3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات
  • 3-5 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش
   • 3-5-1 روایی پرسشنامه
   • 3-5-2 پایایی پرسشنامه
  • 3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها
  • 3-7 فنون تحلیل توصیفی
  • 3-8 فنون تحلیل استنباطی
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
  • 4-1 مقدمه
  • 4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها
   • 4-2-1 تفکیک جنسیتی پاسخ دهندگان
   • 4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان
   • 4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان
   • 4-2-4 سابقه کاری
   • 4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها
  • 4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش
   • 4-3-1 نیکویی برازش مدل
   • 4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA)
   • 4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI)
   • 4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI)
   • 4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI)
  • 4-4 تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل تحقیق
  • 4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته
  • 4-6 آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
  • 5-1 مقدمه
  • 5-2 تحلیل نتایج تحقیق
   • 5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
  • 5-3 نتیجه گیری و  بحث درباره نتایج حاصل از فرضیات تحقیق
   • 5-3-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات تحقیق
   • 5-3-2 ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
   • 5-3-3  محدودیت های پژوهش
    • 5-3-3-1 محدودیت ذاتی پرسشنامه
    • 5-3-3-2 محدودیت تعمیم
 • فهرست منابع
  • الف) منابع فارسی
  • ب) منابع لاتین
 • پیوست ها
  • پیوست 1: پرسشنامه
  • پیوست 2: خروجی  SPSS
  • پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.