پروژه آسیب پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت

پروژه آسیب پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت

پروژه آسیب پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت
پروژه آسیب پذیری لرزه ای مخازن بزرگ فولادی نفت

تجربه عملکرد مخازن فولادی در زلزله های گذشته نشان می دهد که این سازه ها در برابر زلزله آسیب پذیر می باشند و به علت اینکه در بسیاری از موارد حاوی مواد سمی و یا اشتعال پذیر می باشند با آزاد شدن محتویات داخل مخزن به علت مودهای شکستی که برای آن ها در هنگام زلزله حادث می شود می توانند باعث ایجاد خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی شوند. آتش سوزی مخازن در زلزله 1964 آلاسکا و 1999 ترکیه و خسارات سنگین ناشی از آن بیانگر اهمیت بررسی آسیب پذیری لرزه ای این سازه ها می باشد. مخازن فولادی زمینی به دو صورت مهار شده و مهار نشده در صنایع نفت موجود می باشند. هر دو نوع این مخازن ممکن است در برابر زلزله آسیب پذیر باشند و دچار مودهای شکست خاصی شوند.
در این پژوهش ابتدا به بررسی رفتار لرزه ای این مخازن در زلزله های گذشته و همچنین مودهای شکست لرزه ای این مخازن پرداخته شده است و تحلیل لرزه ای این مخازن مورد بررسی واقع شده است. در ادامه به بررسی تحلیلی پارامترهای موثر در آسیب پذیری لرزه ای مخازن پرداخته شده است. بدین منظور توسط نرم افزار ANSYS هر دو نوع مخازن مهار شده و مهار نشده مدل سازی شده اند و تاثیر پارامترهایی از قبیل مهار مخزن، ضخامت پوسته، ضخامت کف مخزن و … بر روی آسیب پذیری لرزه ای این مخازن مورد ارزیابی واقع شده است. بدین منظور ابتدا صحت رفتار لرزه ای مدل موردنظر با استفاده از مدلهای تحلیلی ارایه شده توسط محققین دیگر مورد تایید واقع شده است و پس از آن مدل موردنظر مورد تحلیل تاریخچه زمانی واقع شده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.