پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی
پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

بمنظور مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی از نمونه های در دسترس که در سال 1393 به مراکز غیر رسمی در گرگان جهت فالگیری مراجعه کردند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده وحجم نمونه 200 زن می باشد که به صورت تصادفی در دو گروه زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی تقسیم شده اند، روش تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی از نوع همبستگی همچون جداول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، با استفاده از نرم افزار spss از روش t مستقل گروه ها و تحلیل واریانس چند متغیره Manova استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:
فرضیه 1: باورهای غیرمنطقی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی متفاوت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد تفاوت میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی در زنان عادی 35/17±31/118 وگروه  زنان مراجعه کننده به فالگیر 99/13±63/124 می باشد که این میزان اختلاف به لحاظ آماری معنی دار می باشد و فرضیه 2: سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین وانحراف معیار  اسناد درونی منفی زنان عادی (21/1±84/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (99/0±20/4)، اسناد درونی مثبت زنان عادی (24/1±09/5) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (93/0±50/5)، اسناد پایداری منفی زنان عادی (13/1±37/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (92/0±13/4)، اسناد پایداری مثبت زنان عادی (10/1±87/4) و زنان مراجعه کنـنـده به فالـگیری (86/0±26/5)، اسناد کلی منفی زنان عادی (15/1±73/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (08/1±13/4) و اسناد کلی مثبت زنان عادی (17/1±5) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (05/1±49/5) میباشد که بین این دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.

» فهرست مطالب
چکیده 
فصل اول (کلیات پژوهش) 

 • 1-1 مقدمه 
 • 1-2 بیان مسئله 
 • 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
 • 1-4 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ 
 • 1-5 اهداف اصلی 
  • 1-5-1 اهداف فرعی 
 • 1-6 سوالات تحقیق 
 • 1-7 فرضیه های تحقیق 
 • 1-8 کلید واژه ها 
 • 1-9 متغیرها 
  • 1-9-1 تعاریف مفهومی 
  • 1-9-2 تعاریف عملیاتی 

فصل دوم (پیشینه پژوهش) 

 • 2-1 مقدمه 
 • 2-2 باورهای منطقی و غیرمنطقی 
 • 2-3 ویژگی های باور منطقی 
 • 2-4 ویژگی های باور غیرمنطقی 
 • 2-5 انواع باورهای غیرمنطقی 
  • 2-5-1 زوج های چهارگانه باورها 
  • 2-5-2 فاجعه ستیزی در مقابل فاجعه سازی 
  • 2-5-3 تحمل بالای ناکامی در مقابل تحمل پایین ناکامی 
 • 2-6 انواع باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس که در آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) وجود دارد 
  • 2-6-1 باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود 
  • 2-6-2 باورغیرمنطقی تمایل به سرزنش کردن 
  • 2-6-3 باور غیرمنطقی واکنش به ناکامی 
  • 2-6-4 باورهای غیرمنطقی بی مسئولیتی عاطفی 
  • 2-6-5 باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب 
  • 2-6-6 باور غیرمنطقی اجتناب از مشکلات 
  • 2-6-7 باور غیرمنطقی وابستگی به دیگران 
  • 2-6-8 باور غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر 
  • 2-6-9 باور غیرمنطقی کمال گرایی 
 • 2-7 تعریف اسناد 
  • 2-7-1 اسناد درونی- بیرونی 
  • 2-7-2 اسناد پایدار- ناپایدار 
  • 2-7-3 اسناد کلی (همه شمول- اختصاصی) 
 • 2-8 نظریه اسناد 
  • 2-8-1 نظریه جونز و دیویس (1956) 
  • 2-8-2 نظریه کلی (73-1972) 
  • 2-8-3 نظریه سلیگمن (1975) 
  • 2-8-4 نظریه واینر (1986) 
 • 2-9 اسنادها، موفقیت و شکست 
 • 2-10 سوگیری های اسناد 
 • 2-11 اسناد و جنسیت 
 • 2-12 درماندگی اسنادی 
 • 2-13 تأثیر سبک های اسناد بر سلامت روانی 
 • 2-14 تأثیر باورهای غیرمنطقی بر سلامت عمومی 
 • 2-15 فال و فال گیری در ایران 
 • 2-16 ریشه های گرایش افراد به فال و فال گیری 
 • 2-17 زنان بیشترین قشر مراجعه کننده به فالگیر 
 • 2-18 سوابق تحقیق 
 • 2-19 بحث و نتیجه گیری 

فصل سوم (روش کار) 

 • 3-1 جامعه آماری 
 • 3-2 نمونه و روش نمونه گیری 
 • 3-3 روش گردآوری اطلاعات 
 • 3-4 ابزار پژوهش 
  • 3-4-1 پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز 
  • 3-4-1-1 پایایی و روایی پرسشنامه جونز 
  • 3-4-2 پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن 
  • 3-4-2 پایایی و روایی پرسشنامه سلیگمن 
 • 3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 

فصل چهار (یافته های پژوهش)

 • 4-1 داده های جمعیت شناختی 
 • 4-1 آمار توصیفی 
 • 4-2 آمار استنباطی 

فصل پنج (نتیجه گیری و پیشنهادات)

 • 5-1 جمع بندی کلی نتایج 
 • 5-2 پیشنهادات 
 • 5-3 محدودیت های پژوهش 
 • 5-4 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 

منابع 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.