وحدت ارتباط و منشاء در دعاوی

وحدت ارتباط و منشاء در دعاوی

وحدت ارتباط و منشاء در دعاوی
وحدت ارتباط و منشاء در دعاوی

در حقوق ما، دعاوی طاری، به ­عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش­ بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین» اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده می­شود. فلسفه تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا است (جعفری مجد، 1391: 19).

 

فهرست مطالب:

 • کلیات و مفاهیم
  • مبحث اول: مفاهیم
   • گفتار اول: مفهوم دعوا
    • بند اول: عناصر دعوا
    • بند دوم: شرایط اقامه دعوا
   • گفتار دوم: مفهوم تقدیم دادخواست
    • بند اول: شرایط دادخواست
   • گفتار سوم: مفهوم دعوای اضافی
    • بند اول: شرایط دعوای اضافی
   • گفتار چهارم: معرفی دعوای متعدد
   • گفتار پنجم: تفاوت دعوای متعدد از سایر مفاهیم
   • گفتار ششم: مفهوم ارتباط و اقسام آن
    • بند اول: ارتباط حداقلی
    • بند دوم: ارتباط حداکثری
   • گفتار هفتم: وحدت منشأ
   • گفتار هشتم: وحدت منشأ در دعاوی طاری
   • گفتار نهم: مفهوم دعاوی طاری
 • دعاوی طاری در دادرسی دادگاه ­ها
  • مبحث اول: طواری ناشی از طرح دعوای جدید بین اصحاب دعوی
   • گفتار اول: دعوای تقابل
    • بند اول: شرایط دعوای تقابل
   • گفتار دوم: دعوای اضافی
    • بند اول: شرایط اقامه دعوای اضافی
  • مبحث دوم: طواری دادرسی ناشی از طرح دعوای جدید با دخالت شخص ثالث
   • گفتار اول: دعوای ورود ثالث
    • بند اول: شرایط اقامه­ی دعوای ورود ثالث
   • گفتار چهارم: معرفی دعوای جلب ثالث
    • بند اول: انواع جلب ثالث
     • جلب ثالث تبعی یا تقویتی
    • بند دوم: شرایط اختصاصی اقامه دعوای جلب ثالث
     • اقامه دعوی به موجب دادخواست
     • تعیین خواسته 
     • هزینه دادرسی  
     • اقامه دعوای جلب ثالث از سوی طرفین دعوای اصلی
 • وجود ارتباط یا وحدت منشاء میان دعاوی جلب ثالث و دعوای اصلی
  • مبحث اول: ضرورت طرح دعاوی مرتبط
   • گفتار اول: جلوگیری از صدور آراء متعارض و اصلاح دعوا
   • گفتار دوم: تسریع رسیدگی و کاهش هزینه دادرسی
   • گفتار سوم: رعایت حق و عدالت و فیصله دادن به کلیه اختلافات
 • اقدامات دادگاه در خصوص و طرح دعاوی هم منشاء و آثار مترتب بر آن
  • مبحث اول: اقدامات دادگاه­ها در خصوص طرح دعاوی هم منشاء
   • گفتار اول: طرح دعاوی اصلی و اضافی در یک شعبه دادگاه
    • بند اول: عدم لزوم رعایت سبق ارجاع
    • بند دوم: عدم لزوم صدور قرار امتناع از رسیدگی
   • گفتار دوم: طرح دعاوی اصلی و اضافی در دادگاه­های مختلف
  • مبحث دوم: آثار مترتب بر دعاوی مرتبط
   • گفتار اول: آثار و احکام دعوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی
   • گفتار دوم: آثار و احکام دعاوی مرتبط در مقطع اقامه دعوی و جریان آن
    • بند اول:  قبول دعاوی مرتبط در یک دادخواست
    • بند دوم: تجمیع دعاوی مرتبط
    • بند سوم: عدول از صلاحیت محل اقامت خوانده
    • بند چهارم: توقیف دادرسی در دعوای اصلی
   • گفتار سوم: آثار دعاوی مرتبط در مقطع زوال دعوی
   • گفتار چهارم: اثر صدور حکم در دعاوی مرتبط
   • گفتار پنجم: اثر زوال حق اصلی در دعاوی مرتبط
   • گفتار ششم: اثر زوال دعوی به طور ارادی در دعاوی مرتبط
   • گفتار هفتم: آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوی
   • گفتار هشتم: تفاوت متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط
 • منابع

این فایل برای پایان نامه و پروپوزال نویسی مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری مناسب است. برای نوشتن این تحقیق از 46 تا کتاب و 11 تا پایان نامه و 12 عدد مقاله استفاده شده است. سعی شده است از منابع و ماخذ جدید استفاده شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.