مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمع ها

مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمع ها

مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمع ها
مقاله کاربرد روش الکترواسمزی در کاهش اصطکاک منفی شمع ها

یکی از روش های کاهش اصطکاک منفی در شمع ها، الکترواسمزی است. دراین روش جریان الکتریکی مستقیم در میان شمع ها، که نقش کاتد را دارند و آندها عبور داده می شود. در این تحقیق آزمایشگاهی، دستگاهی ساخته شده که مدل شمع و خاک، در داخل محفظه این دستگاه قرار داده می شوند و اصطکاک منفی با اعمال تحکیم خاک به مدل شمع القا می شود. سپس جریان الکترو اسمزی در سیستم خاک – شمع برقرار می شود. اثر مقدار اختلاف پتانسیل و مدت زمان برقراری جریان در حین فرایند الکترواسمزی، پارامترهای متغیر هستند که مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرند. با افزایش مقدار اختلاف پتانسیل، نیروی فروکش به میزان بیشتری کاهش پیدا می کند، ولی افزایش زمان برقراری جریان، تاثیر چندانی بر کاهش نیروی فروکش ندارد.

کلمات کلیدی: شمع، اصطکاک منفی دیواره، نیروی فروکش و الکترواسمزی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.