مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روش های عددی

مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روش های عددی

مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روش های عددی
مقاله مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روش های عددی

برای بررسی پاسخ سازه از روش های مبنی بر حوزه زمان و فرکانس می توان استفاده نمود. عمدتا جهت تحلیل سیستم های غیرخطی از روش های مبنی بر حوزه زمان می توان استفاده کرد. در این تحقیق چندین رویه عددی جهت تحلیل معادله حرکت در حوزه زمان ارائه شده است ضمن معرفی روش های عددی حل معادله حرکت، از جمله: تفاضل مرکزی، نیومارک (شتاب خطی و شتاب ثابت)، ویلسون-q، صریح-ضمنی و رانگ-کوتاه، برای هریک از برنامه ای به زبان MATLAB جهت تحلیل تدوین شده است کارایی، میزان همگرایی و خطاهای هر روش عددی مقایسه شده است میزان حساسیت رویه های عددی، به میرایی سیستم بررسی شده است.
در انتها با انتخاب یک روش کارای عددی، بررسی پارامتری جامعی از پاسخ سیستم به بار انفجار هوا، انجام شده است طیف شوک بار انفجار به پارامترهایی نظیر میرایی، ضریب تعدیل بار و نسبت زمان ورودی به زمان محدوده مثبت انفجار، بررسی شده است نتایج دال بر آن است با افزایش ضریب تعدیل از حداکثر ضریب بزرگنمایی دینامیکی کاسته شده است با انتخاب انرژی ثابت تحریک انفجار پارامترهای زمان ورودی به زمان محدوده مثبت و ضرایب تعدیل بررسی شده است.

کلمات کلیدی: بار انفجار، روش های عددی، معادله حرکت، پاسخ دینامیکی، همگرایی روش های عددی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.