مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن

مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن

مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن
مقاله مروری بر کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن

حرفه حسابرسی حوادث متعددی را در سال های اخیر تجربه کرده که پایه های حرفه را به لرزش درآورده است. بطور مثال رسوایی های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع این رسوایی ها اعتبار حرفه حسابرسی خدشه دار شده و این سوال در اذهان عمومی مطرح شد که حسابرسان کجا بوده اند (رویائی و همکاران، 15:1391). بنابراین کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه می باشد.
به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال از آن جا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبه رو بوده است. هدف این مقاله مرور بر ادبیات مرتبط با کیفیت حسابرسی با اشاره به برخی تحقیقات انجام شده در این زمینه است.

کلمات کلیدی: حسابرسی، کیفیت حسابرسی، حسابرسان، بازار سرمایه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.