مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی
مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

در این مقاله، پدیده انتشار کمانش دینامیکی با نرم افزار المان محدود مدلسازی شده و سرعت انتشار کمانش به صورت تابعی از فشار آغاز انتشار بیان شده است. مدلی از جنس فولاد ضدزنگ SS-304 با نسبت قطر به ضخامت 27.9 ساخته شده است. در مدلسازی اینرسی لوله، غیر خطی ناشی از تماس بین جداره های لوله کمانش کرده در نظر گرفته شده و مصالح لوله به صورت ماده صلب الاستو پلاستیک می باشد. سرعت یکنواخت انتشار کمانش نیز در فشارهای مختلف توسط مدل به دست آمده و ارتباط بین فشار آغاز انتشار با سرعت نیز به صورت یک تابع ریاضی بیان شده است.

کلمات کلیدی: خطوط لوله دریائی، فشار هیدروستاتیک، انتشار دینامیکی کمانش، سرعت انتشار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.