مقاله سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای

مقاله سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای

مقاله سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای
مقاله سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای

هدف اصلی این پژوهش تعیین سبد بهینه سهام در سطح شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران است در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت های سه ماهه سبد سرمایه گذاری روزانه بازار سرمایه ایران طی دوره آذر 1388 تا شهریور 1397 استفاده شده است. یافته های تجربی این مطالعه شامل نسبت های بهینه گر و ارزیابی عملکرد با رویکرد تشکیل سبد طی دوره بررسی و تعیین وزن های سبد بهینه در دو سطح کلی صنایع و شرکت های موجود در صنایع است.
براساس نتایج بدست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه متعلق به سهامی است که در عین کنترل نسبت شارپ و بازده قطعی معادل، بازدهی مورد انتظار بالاتری دارد.

کلمات کلیدی: مومنتوم دومرحله ای، معیار عملکرد، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.