مقاله تعیین تنش های برشی و قائم در سطح مشترک بین تیر RC و ورق های تقویت کننده هیبریدی CFRP و GFRP

مقاله تعیین تنش های برشی و قائم در سطح مشترک بین تیر RC و ورق های تقویت کننده هیبریدی CFRP و GFRP

مقاله تعیین تنش های برشی و قائم در سطح مشترک بین تیر RC و ورق های تقویت کننده هیبریدی CFRP و GFRP
مقاله تعیین تنش های برشی و قائم در سطح مشترک بین تیر RC و ورق های تقویت کننده هیبریدی CFRP و GFRP

در این مطالعه از ورق های GFRP,CFRP به طور همزمان و به عنوان مکمل یکدیگر در بهبود رفتار خمشی تیرهای RC استفاده شده است. به هنگام بکارگیری دو نوع مختلف از ورق های FRP در مقاوم سازی تیرهای RC، می توان از شکل پذیری GFRP و مقاومت بالای CFRP در جبران کاستی دیگری بهره جست. استفاده از ورق های تقویت کننده هیبریدی GFRP و CFRP ، گسترهی وسیعی از کاربردهای عملی در مقاوم سازی سازه ها را فراروی پژوهشگران گشوده است.
در این مقاله، نخست از الگوی تحلیلی تنش های برشی و قائم در سطح مشترک مصالح با یکدیگر سخن به میان میآید. در ادامه پاسخ های تحلیل اجزای محدود با یافته های حاصل از الگوی تحلیلی مقایسه میگردد. به عنوان یک نتیجه میتوان جلوگیری از پدیده ی جداشدگی ورق های FRP را مرهون به کارگیری همزمان آنها دانست. روابط الگوی تحلیلی، همبستگی خوبی با پاسخ های تحلیلِ اجزای محدود غیرخطی نشان میدهد.

کلمات کلیدی: تیرRC، ورق های تقویت کننده ی هیبریدیCFRP وGFRP، تنش های برشی و قائم، تحلیل اجزای محدود، پدیده ی جداشدگی ورق هایFRP

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.