مقاله بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی

مقاله بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی

مقاله بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی
مقاله بهینه سازی زمان- هزینه-کیفیت با استفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی

ظهور قراردادهای جدید که افزایش کیفیت عملیات اجرایی پروژه ها را همزمان با کاهش زمان و هزینه آنها در نظر میگیرند، نیازمند توسعه مدل هایی است که علاوه بر زمان و هزینه، عامل کیفیت را در ارزیابی و بهینه سازی روش های اجرایی پروژه منظور دارند. کاهش زمان و هزینه اجرا و همچنین افزایش کیفیت آن اهداف متفاوتی بوده که غالباً با یکدیگر همسو نمیباشند. از اینرو این قبیل مسائل به مسائل موازنه زمان-هزینه-کیفیت موسوم شده اند.
در این مقاله از یک الگوریتم فراکاوشی جدید بنام الگوریتم جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی MADS در حل مساله موازنه زمان-هزینه-کیفیت پروژه های عمرانی استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی برای حل یک مساله عملی بکار برده شده و نتایج آن با مطالعات مشابه قبلی مقایسه شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت پروژه، بهینه ­سازی، موازنه زمان- هزینه-کیفیت ، شبکه تطبیقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.