مقاله بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری

مقاله بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری

مقاله بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری
مقاله بررسی کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری

شبکه جمع آوری فاضلاب شهری عموما به منظور جمع آوری و بهبود نسبی کیفیت فاضلاب های جمع آوری شده از مراکز جمعیت و بعضا برخی از صنایعی که فاضلاب آن ها با فاضلاب شهری اختلاط پیدا میکند ساخته می شوند. در روند طراحی شبکه های فاضلابرو، ظرفیت لوله های حامل فاضلاب در کاهش بار آلی و تصفیه آن در نظر گرفته نمی شود. با در نظر گرفتن ظرفیت لوله ها میتوان از شبکه های فاضلابرو بعنوان بخشی از سیستم تصفیه فاضلاب استفاده شود.
دراین تحقیق کارایی شبکه های فاضلابرو در سیستم تصفیه فاضلاب شهری سوسنگرد به مدت ۲ ماه در تیر و مرداد ماه مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی: شبکه فاضلاب، سوسنگرد، بار آلی، کیفیت فاضلاب

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.