مقاله بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشارکت هیات مدیره در سهام، انگیزه بالایی برای رسیدن به سطح دلخواهی از منافع شخصی با دیگر سهامداران را بوجود می آورد. همین امر ارزش سهام را به حداکثر می رساند. جنسن (1993) بیان کرد افزایش درصد مالکیت مدیران کمک می کند تا منافع سهامداران و مدیران یک جهت شود به طوری که وقتی در صد مالکیت سهام اعضای هیات مدیرها فزایش پیدا می کند عملکرد شرکت نیز از طریق کاهش هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های هیات مدیره بر بحران مالی شرکت ها می باشد. از این رو داده های مربوط به 83 شرکت طی سال های 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفتند.
برای آزمون فرضیه ها از رویکرد رگرسیون لجستیک داده های ترکیبی و با اثرات تصادفی عرض از مبدا در نرم افزار استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگی های هیات مدیره، فقط مالکیت اعضای هیات مدیره یک تاثیر معکوس و معناداری بر متغیر وابسته دارد.

کلمات کلیدی: بحران مالی، اندازه هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.