مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی

مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی

مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی
مقاله بررسی حرکت و انتقال آلاینده‌های هیدروکربنی در محیط خاکی

در این تحقیق با استفاده از نر م افزار دوبعدی MOFAT اثر نوع سیال، نوع خاک، مقدار تزریق و زمان بر گسترش ناپل در محیط نیمه اشباع بررسی شده است. پس از پایان شبیه سازی ها مشاهده شد که الناپل و دیناپل در حرکت به سمت پایین در منطقه نیمه اشباع تفاوت زیادی نمی کنند و همچنین به هنگام آنالیز مدل جریان و انتقال با حجم محدود ناپل تزریق شده، تقریباً تمام نفوذ ناپل در یک سال اول صورت میگیرد و بعد از آن زمان تاثیر زیادی در افزایش نفوذ ناپل ندارد.

کلمات کلیدی: آلاینده هیدروکربنی، MOFAT، انتقال سیال

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.