مقاله بررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شکل ساخته شده از WPC تقویت شده با الیاف پلیمری FRP

مقاله بررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شکل ساخته شده از WPC تقویت شده با الیاف پلیمری FRP

مقاله بررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شکل ساخته شده از WPC تقویت شده با الیاف پلیمری FRP
مقاله بررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شکل ساخته شده از WPC تقویت شده با الیاف پلیمری FRP

در طراحی و ساخت سازه های دریایی مانند اسکله ها استفاده از یکسازه سبک با مقاومت خوردگی بالا و هزینه پایین حائز اهمیت می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه عملکرد خمشی تیرهای WPC که با یک دولایه الیاف های پلیمری GFRP,CFRP تقویت شده اند با استفاده از روش های عددی و تجربی می باشد.
نتایج به دست آمده نشان دهنده افزایش قابل توجه مقاومت خمشی و سختی تیرهای تقویت شده در مقایسه با تیرهای بدون تقویت می باشد، همچنین مقایسه روش های عددی و تجربی نشان می دهد که نتایج روش عددی تطابق بسیار خوبی با پاسخ های تجربی دارد.

کلمات کلیدی: WPC، الیاف پلیمری(FRP)، تحلیل غیر خطی، مقاومت خمشی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.