مقاله بررسی امکان سنجی حسابرسی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

مقاله بررسی امکان سنجی حسابرسی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

مقاله بررسی امکان سنجی حسابرسی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
مقاله بررسی امکان سنجی حسابرسی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

امروزه حسابرسی عملیاتی به عنوان یک ابزار در راستا ارزیابی کارکرد دولت و مدیریت بخشی عمومی به کار برده م یشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی حسابرسی عملیاتی در شرکت توزیع نیروی برقاستان ایلام انجام گرفته است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت از نوع همبستگی و نیز از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران حوزه معاونت مالی،کارشناسان مالی و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام به تعداد 300 نفر تشکیل می دهند. مطابق فرمول کوکران تعداد 169 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردید که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجامشده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه با پایایی 0.0890 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS24 استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان داد که: بین اهمیت معیار صرفه اقتصادی، اهمیت معیار کارایی، و اهمیت معیار اثربخشی از منظر مدیران حوزه معاونت مالی، کارشناسان مالی و کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام تفاوت وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که بالاترین میانگین رتبه (2/09) به معیار اثربخشی اختصاص دارد که بدین معناست که این معیار مهم ترین معیار حسابرسی عملیاتی از نظر مدیران مالی، کارشناسان و کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام است. بعد از اثربخشی، مهم ترین معیارهای حسابرسی عملیاتی به ترتیب شامل صرفه اقتصادی با میانگین رتبه 1/98، و کارایی با میانگین رتبه 1/93 می شود.

کلمات کلیدی: حسابرسی، حسابرسی عملیاتی، شرکت توزیع نیروی برق، ایلام

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.