مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای رسی-مطالعه موردی سایت اجرایی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو

مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای رسی-مطالعه موردی سایت اجرایی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو

مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای رسی-مطالعه موردی سایت اجرایی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو
مقاله ارزیابی پتانسیل روانگرایی در خاکهای رسی-مطالعه موردی سایت اجرایی ایستگاه پمپاژ جزیره مینو

پدیده روانگرایی در اثر ترکیب تنش های دینامیکی و فشار آب منفذی در خاک های ماسه ای اشباع با تراکم پایین و نیز نهشته های نرم رس اشباع با شرایط خاص به وقوع می پیوندد. با از دست رفتن مقاومت برشی در چنین شرایطی عملکرد خاک همچون یک مایع غلیظ می گردد.
در مقاله حاضر روش های گوناگون برآورد پتانسیل روانگرایی برای انواع خاک های ماسه ای و نیز خاک رس اشباع مطرح گردیده است. در ادامه پتانسیل روانگرایی برای خاک محل احداث ایستگاه پمپاژ جزیره مینو ارزیابی گردیده و راهکارهایی جهت کاهش اثرات این پدیده ارائه شده است.

کلمات کلیدی: روانگرایی، تنش موثر، مقاومت برشی، فشار آب منفذی، حد مایع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.