مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانال های مرکب

مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانال های مرکب

مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانال های مرکب
مقاله ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانال های مرکب

از آنجا که با توجه به مفهوم انرژی مخصوص می توان برای کانال های با مقطع یکسان، روابطی برای تعیین عمق بحرانی ارائه داد. بر مبنای انرژی مخصوص نیز می توان روابط عمق بحرانی را برای کانال های مرکب دارای چند عمق و سطح مقطع متفاوت تعمیم داد. با توجه به آنکه در کانال های مرکب، ممکن است پروفیل های مختلفی از انواع جریان در یک مقطع وجود داشته باشند. بیشتر از یک عمق بحرانی در مقاطع مرکب می تواند پدید آید.
در این تحقیق الگوریتمی برای محاسبه عمق بحرانی در کانال های مرکب بر مبنای نوع جریان حاکم بر هر بازه ارائه می شود و یک عدد فرود واحد معین برای طرح بهینه کانال های مرکب معرفی می گردد.

کلمات کلیدی: سیستم تصویر، سطح قابل­ گسترش، دیدگاه تصویر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.