جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده

جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده

جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده
جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده

کارکنان معاونت امور فنی (حفاری) ایمنی را سرلوحه کار خود دانسته و در اجرای این مهم هیچ نقصان، کمبود، رابطه، مسامحه و اغماض را نمی پذیرند.
آزمایش فشار شیرهای فورانگیر مهمترین فرآیند اجرای ایمنی در مجموعه مقررات حفاری و تعمیر چاه های نفت و گاز می باشد که پرداختن به جزئیات آن در این فرصت کوتاه نمی گنجد.
در راستای یادآوری آموزشی کلیات و نکات مهم، این فرآیند را ارائه نموده و برای کسانی که با اعتقاد راسخ در سنگر جهادگونه حفاری شبانه روز خود را وقف کرده اند از درگاه خدوند متعال صمیمانه آرزوی سلامت و موفقیت بنماییم.

» در مراحل ذیل آزمایش فشار شیرهای فورانگیر انجام می گیرد :

  1. پس از نصب اولین سر جداره
  2. بصورت تست هفتگی قطعات داخلی
  3. پس از راندن هر جداری و نصب سرجداری جدید
  4. قبل از ورود به سازند پرفشار یا مخزن
  5. هر زمان که ناظر عملیات بر اساس مشاهدات یا سوابق تشخیص بدهد که یک تست یا کلیه ادوات شیرهای فورانگیر به آزمایش فشار مجدد، تعویض یا تعمیر قطعه دارد
توضیحات بیشتر + دریافت
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0