تحقیق درباره بررسی عوامل تعیین کننده در نگرش مصرف کنندگان و انگیزه های درونی و بیرونی

تحقیق درباره بررسی عوامل تعیین کننده در نگرش مصرف کنندگان و انگیزه های درونی و بیرونی

تحقیق درباره بررسی عوامل تعیین کننده در نگرش مصرف کنندگان و انگیزه های درونی و بیرونی
تحقیق درباره بررسی عوامل تعیین کننده در نگرش مصرف کنندگان و انگیزه های درونی و بیرونی

نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجان­ هایی که شخص را پیشاپیش آماده می­کند تا به دیگران، اشیاء و گروه­ های مختلف به شیوه­ ی مثبت یا منفی نگاه کند. نگرش ارزیابی یا برآوردی است که (به صورت مطلوب یا نامطلوب) درباره شی، فرد یا رویدادی صورت می­گیرد. نگرش بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک چیز یا یک موضوع است. در ارتباط با صنعت تبلیغات، باور و گریسر (1986) نگرش نسبت به تبلیغات را به عنوان رفتار مخاطبان نسبت به تبلیغات تعریف می­ کنند. رفتار مخاطبان نسبت به تبلیغات می­تواند از طریق واکنش ­های مطلوب یا نامطلوب مصرف کنندگان نسبت به تبلیغاتی خاص نشان داده شود (مک کینزی و لوتز، 1989: 50-51). با توجه به گفته­های مهتا (2000)، نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات یکی از شاخص های مؤثر در اثربخشی تبلیغات است؛ زیرا توانایی شناختی مصرف کننده نسبت به تبلیغات در افکار و احساسات آنها ظاهر می­شود و متعاقباً بر نگرش آنها نسبت به تبلیغات تأثیر خواهد داشت (مهتا، 2000: 69).

 

فهرست مطالب:

 • تعریف نگرش
 • نگرش نسبت به تبلیغات
 • عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به تبلیغات تلفن همراه
 • به موقع بودن
 • مکان یابی
 • شخصی سازی
 • شخصی سازی تعاملی
 • شخصی سازی برخاسته از  داد و ستد
 • شخصی سازی پیوسته
 • خدمات شخصی شده
 • خلاقیت مصرف کننده
 • لذت درک شده
 • انگیزه درونی
 • انگیزه بیرونی
 • سرگرم کنندگی
 • ارزشمندی
 • اعتبار
 • مصرف کنندگان نوگرا
 • منابع

این تحقیق برای کسانی که پایان نامه و پروپوزال مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری مدیریت می نویسند مناسب می باشد. کلیه منابع جدید می باشد. 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.