برنامه زمان بندی عملیات اجرایی قطعه دوم تونل توسعه شمالی خط یک متروی تهران

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی قطعه دوم تونل توسعه شمالی خط یک متروی تهران

برنامه زمان بندی عملیات اجرایی قطعه دوم تونل توسعه شمالی خط یک متروی تهران
برنامه زمان بندی عملیات اجرایی قطعه دوم تونل توسعه شمالی خط یک متروی تهران

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • نمودار گانت چارت –  مسیر بحرانی
 • مدت: 732 روز
 • تعداد فعالیت: 76
 • تعداد صفحات: 2
 • برنامه زمانبندی
 • زبان: فارسی  
 • محوده زمانی:83-85

 

» لیست فعالیتهای اصلی:

 • کارهای مقدماتی
 • تجهیز کارگاه
  • تجهیز اولیه
  • تجهیز نهائی
 • سازه نگهبان
 • تونل دسترسی به محل ورودی تونل اصلی (سه راهی)
 • عملیات سه راهی
 • قالب فلزی تونل
 • عملیات جبهه شمالی به طول حدود 636 متر
  • بتن ریزی کف
  • بتن سقف و دیواره
 • عملیات جبهه جنوبی به طول حدود 1064 متر
  • بتن ریزی کف
  • بتن سقف و دیواره
 • عملیات تکمیلی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.