برنامه زمانبندی کلی طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله

برنامه زمانبندی کلی طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله

برنامه زمانبندی کلی طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله
برنامه زمانبندی کلی طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF-WBS-Visio  
 • تاریخ: شمسی
 • مدت:649
 • تعدادفعالیت: 27
 • ساختار شکست – مسیر بحرانی – نمودار گانت چارت – نمودار WBS – CPM
 • 17 صفحه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 83-85

 

 1. زمانبندی کلان.
 2. نمودار WBS.
 3. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخ های شروع و پایان و مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی هتل تهران لاله
  • مراحل قراردادی
  • مطالعات مقدماتی
  • عملیات طراحی
  • اقدامات اداری
  • تشریفات مناقصه یا استعلام
  • عملیات اجرایی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.