برنامه زمانبندی پروژه عملیات تکمیلی بلوک A1 آتی شهر (3منفی+همکف+18طبقه)

برنامه زمانبندی پروژه عملیات تکمیلی بلوک A1 آتی شهر (3منفی+همکف+18طبقه)

برنامه زمانبندی پروژه عملیات تکمیلی بلوک A1 آتی شهر (3منفی+همکف+18طبقه)
برنامه زمانبندی پروژه عملیات تکمیلی بلوک A1 آتی شهر (3منفی+همکف+18طبقه)

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • نمودار گانت چارت – مسیر بحرانی – وزن ریالی
 • مدت: 459 روز
 • تعداد فعالیت: 974
 • تعداد صفحات: 28
 • زبان: فارسی  
 • محدوده زمانی: 91-92

 

» لیست فعالیت های اصلی پروژه:

 • Task Name
 • بلوک A1
  • طبقه زیر زمین 1-
   • ابنیه طبقه 1-
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 1-
    • تاسیسات الکتریکی طبقه 1-
  • طبقه زیر زمین 2-
   • ابنیه طبقه 2-
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 2-
    • تاسیسات الکتریکی طبقه 2-
  • طبقه زیر زمین 3-
   • ابنیه طبقه 3-
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 3-
    • تاسیسات الکتریکی طبقه 3-
  • طبقه همکف
   • ابنیه طبقه همکف
    • تاسیسات مکانیکی طبقه همکف
   • واحدهای طبقه همکف
    • لابی و رایزر طبقه همکف
  • طبقه 1
   • ابنیه طبقه 1
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 1
     • واحدها
      • لابی و رایزر طبقه 1
      • تاسیسات الکتریکی طبقه 1
  • طبقه 2
   • ابنیه طبقه 2
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 2
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 2
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 2
  • طبقه 3
   • ابنیه طبقه 3
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 3
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 3
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 3
  • طبقه 4
   • ابنیه طبقه 4
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 4
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 4
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 4
  • طبقه 5
   • ابنیه طبقه 5
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 5
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 5
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 5
  • طبقه 6
   • ابنیه طبقه 6
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 6
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 6
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 6
  • طبقه 7
   • ابنیه طبقه 7
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 7
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 7
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 7
  • طبقه 8
   • ابنیه طبقه 8
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 8
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 8
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 8
  • طبقه 9
   • ابنیه طبقه 9
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 9
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 9
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 9
  • طبقه 10
   • ابنیه طبقه 10
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 10
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 10
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 10
  • طبقه 11
   • ابنیه طبقه 11
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 11
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 11
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 11
  • طبقه 12
   • ابنیه طبقه 12
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 12
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 12
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 12
  • طبقه 13
   • ابنیه طبقه 13
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 13
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 13
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 13
  • طبقه 14
   • ابنیه طبقه 14
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 14
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 14
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 14
  • طبقه 15
   • ابنیه طبقه 15
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 15
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 15
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 15
  • طبقه 16
   • ابنیه طبقه 16
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 16
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 16
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 16
  • طبقه 17
   • ابنیه طبقه 17
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 17
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 17
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 17
  • طبقه 18
   • ابنیه طبقه 18
    • تاسیسات مکانیکی طبقه 18
     • واحدها
     • لابی و رایزر طبقه 18
     • تاسیسات الکتریکی طبقه 18
  • بام
   • ابنیه بام
    • تاسیسات مکانیکی بام
    • تاسیسات الکتریکی بام
  • اجرای نما

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.