برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم
برنامه زمانبندی و کنترل پروژه جبرانی پروژه راه اصلی بابا میدان دشت روم

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Word-Pdf-P6-DWG-P3-Excel
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 506
 • تعدادفعالیت: 857
 • وزن – مسیر بحرانی – منابع
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 83-85

 

 • جزئیات اهداف شرکت
 • گزارش ماهیانه
 • فرم خام گزارش روزانه ماشین آلات
 • گزارش پیشرفت فیزیکی قطعات 1 الی 4
 • گزارش پیشرفت مالی
 • گزارش روزانه
 • گزارش سطح یک مدیریتی
 • اطلاعات کلی پروژه
 • جدول مقادیر کارکرد ماهانه
 • نمودار S درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی فعالیت های پروژه
 • نمودار کیکی فعالیت ماشین آلات
 • نمودار ستونی تجمعی فعالیت ماشین آلات
 • نمودار مقایسه ای عملکرد مالی تجمعی
 • نقشه تونل
 • شناسنامه پروژه  
 • گزارش ماشین آلات و نیروی انسانی پروژه 
 • گزارش پیشرفت مالی و نمودار S مالی پروژه 
 • گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه 
 • نمودار S فیزیکی پروژه 
 • میزان تغییرات نسبی 
 • گزارش عملیات
 • گزارش گرافیکی پیشرفت پل ها
 • گزارش گرافیکی پیشرفت تونل
 • جدول علل تاخیر و رکود کار، نمودار فراوانی تاخیرات
 • برنامه کاری عملیات خاکی و ابنیه فنی
 • گزارش فعالیت های انجام شده
 • گزارش فعالیت های معوقه
 • مشکلات و محدودیت ها
 • گزارش مالی
 • ارزش وزنی فعالیت ها
 • صورت ریزمتره
 • گزارش حجم تولیدی ماهیانه سنگ شکن
 • گزارش آسفالت وارده
 • نمودار دو هفتگی ماشین آلات

 

» برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، وزن فعالیتها شامل فعالیتهای اصلی:

 • آغاز برنامه جبرانی
 • عملیات اجرایی قطعه اول – کیلومتر 000+0 تا 500+14
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر600+4
    • پل کیلومتر277+5
    • پل کیلومتر 708+5
    • پل کیلومتر 360+6
    • پل کیلومتر 746+7
    • پل کیلومتر 103+9
    • پل کیلومتر160+9
    • پل کیلومتر 791+9
    • پل کیلومتر065+10
    • پل کیلومتر 252+10
    • پل کیلومتر545+10
    • پل کیلومتر 947+10
    • پل کیلومتر 037+12
    • پل کیلومتر 219+12
    • پل کیلومتر 624+13
   • اجرای تونل
    • تونل شماره 1
    • تونل شماره 2
   • اجرای راهسازی
    • عملیات راهسازی کیلومتر 000+0 تا 000+7
    • عملیات راهسازی کیلومتر000+7+0 تا500+14
   • عملیات جاده انحرافی
 • عملیات اجرایی قطعه دوم – کیلومتر 500+14 تا 000+20
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر 976+14
    • پل کیلومتر 649+17
    • پل کیلومتر 470+18
    • پل کیلومتر 866+19
    • پل کیلومتر 990+19
   • اجرای تونل
    • تونل شماره 3
    • تونل شماره 4
    • تونل شماره 5
   •    اجرای راهسازی
    • عملیات راهسازی کیلومتر500+14 تا 000+20
 • عملیات اجرایی قطعه سوم – کیلومتر000+20 تا000+33
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر 347+20
    • پل کیلومتر 585+20
    • پل کیلومتر 001/82+21
    • پل کیلومتر 108+21
    • پل کیلومتر 455+21
    • پل کیلومتر 515/78+21
    • پل کیلومتر 730/5+21
    • پل کیلومتر 835+21
    • پل کیلومتر 048+22
    • پل کیلومتر 208+22
    • پل کیلومتر 867+23
    • پل کیلومتر045+24
    • پل کیلومتر124+24
    • پل کیلومتر378+24
    • پل کیلومتر 571+24
    • پل کیلومتر 876+24
    • پل کیلومتر 188+26
    • پل کیلومتر805+26
    • پل کیلومتر417+27
    • پل کیلومتر 718+27
    • پل کیلومتر 000+28
    • پل کیلومتر 452+28
    • پل کیلومتر 149+29
    • پل کیلومتر 584+29
    • پل کیلومتر 924+29
    • پل کیلومتر 690+30
    • پل کیلومتر 775+30
    • پل کیلومتر 946+30
    • پل کیلومتر 092+31
    • پل کیلومتر 346+31
    • پل کیلومتر 663+31
    • پل کیلومتر 973+31
    • پل کیلومتر 099+32
    • پل کیلومتر 237+32
    • پل کیلومتر 436+32
    • پل کیلومتر 722+32
    • پل کیلومتر 823+32
    • پل کیلومتر 901+32
   • اجرای تونل
    • تونل شماره 6
   • اجرای راهسازی
    • عملیات راهسازی کیلومتر000+20 تا000+26
    • عملیات راهسازی کیلومتر000+26 تا000+33
   • عملیات جاده انحرافی
 • عملیات اجرایی قطعه چهارم – کیلومتر000+33 تا009+49
  • اجرای ابنیه فنی
   • اجرای پل
    • پل کیلومتر013+33
    • پل کیلومتر 265+33
    • پل کیلومتر340+33
    • پل کیلومتر606+33
    • پل کیلومتر979+33
    • پل کیلومتر602+34
    • پل کیلومتر 510+35
    • پل کیلومتر143+36
    • پل کیلومتر 772+36
    • پل کیلومتر 897+36
    • پل کیلومتر733+37
    • پل کیلومتر 722+39
    • پل کیلومتر507+41
    • پل کیلومتر 157+42
    • پل کیلومتر 510+42
    • پل کیلومتر 728+42
    • پل کیلومتر 330+43
    • پل کیلومتر 855+43
    • پل کیلومتر 121+44
    • پل کیلومتر 139+44
    • پل کیلومتر 265+44
    • پل کیلومتر 362+44
    • پل کیلومتر 590+44
    • پل کیلومتر 828+44
    • پل کیلومتر 892+44
    • پل کیلومتر 047+45
    • پل کیلومتر 732+45
    • پل کیلومتر 828+45
    • پل کیلومتر 191+46
    • پل کیلومتر 356+46
    • پل کیلومتر 417+46
    • پل کیلومتر 693+46
    • پل کیلومتر 776+46
    • پل کیلومتر 170+47
   • اجرای تونل
    • تونل شماره 7
    • تونل شماره 8
   • اجرای راهسازی
 • عملیات راهسازی کیلومتر000+33 تا000+41
 • عملیات راهسازی کیلومتر000+41 تا009+49
  • عملیات جاده انحرافی
 • حمل مصالح
 • برچیدن و تحویل کارگاه
 • پایان پروژه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.