برنامه زمانبندی طراحی ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه – 4/5 ماهه (5 طبقه + نیم طبقه + همکف + 7 طبقه زیرزمین)

برنامه زمانبندی طراحی ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه – 4/5 ماهه (5 طبقه + نیم طبقه + همکف + 7 طبقه زیرزمین)

برنامه زمانبندی طراحی ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه - 4/5 ماهه (5 طبقه + نیم طبقه + همکف + 7 طبقه زیرزمین)
برنامه زمانبندی طراحی ساختمان اسکلت فلزی 14 طبقه – 4/5 ماهه (5 طبقه + نیم طبقه + همکف + 7 طبقه زیرزمین)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: کلی
 • مدت: 139
 • تعدادفعالیت: 25
 • زمانبندی – نمودار گانت
 • زبان: فارسی

 

 1. زمانبندی
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، ساختار شکست، شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه فاز طراحی ساختمان تجاری نصر
  • خدمات بازنگری مرحله اول
  • خدمات مرحله دوم
   • انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.