کنترل پروژه کانال و تونل انتقال آب – قطعه دوم

کنترل پروژه کانال و تونل انتقال آب – قطعه دوم

کنترل پروژه کانال و تونل انتقال آب - قطعه دوم
کنترل پروژه کانال و تونل انتقال آب – قطعه دوم

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: PowerPoint-Word-EXCEL-CAD-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 970
 • تعدادفعالیت: 682
 • نقشه – نمودار – منابع – Cash Flow
 • زبان: فارسی – انگلیسی
 • محدوده زمانی: 87-84
 • 150 صفحه

 

 1. گزارش هفتگی چک لیست اجرای کانال و سازه های بتنی به همراه آنالیز
 2. فرم خام گزارش روزانه واحد: ابنیه
 3. فرم خام گزارش روزانه واحدها
 4. فرم خام گزارش روزانه واحد: عملیات خاکی
 5. فرم خام گزارش روزانه واحد: لاینینگ
 6. فرم خام گزارش روزانه واحد حفاری و انفجار
 7. فرم خام خلاصه گزارش روزانه اکیپ های اجرایی
 8. فرم خام گزارش روزانه واحد نقشه برداری
 9. گزارش روزانه کارگاه
 10. گزارش ماهیانه پروژه
 11. فرم گزارش گیری ماهیانه
 12. صفحه بندی
 13. فهرست مندرجات
 14. شناسنامه پروژه
 15. اطلاعات کلی در مورد پرو‍ژه
 16. پلان کانال و تونل
 17. برنامه زمانبندی کلان پروژه
 18. راندمان متوسط ماشین آلات و اکیپهای اجرایی
 19. خلاصه گزارش پیشرفت پروژه
 20. پیشرفت فیزیکی مراحل تجهیز کارگاه
 21. جدول پیشرفت پروژه
 22. نمودار S پیشرفت فیزیکی پروژه (برنامه-واقعی)
 23. فعالیتهای شروع شده و دارای تأخیر پروژه
 24. نمودار گانت چارتدرصد پیشرفت فیزیکی واقعی و برنامه‌ای کلان فعالیتها
 25. نمودار گانت چارتدرصد پیشرفت فیزیکی واقعی و برنامه‌ای فعالیتها
 26. خلاصه عملیات اجرایی در دوره گزارش
 27. جدول ماشین‌آلات و تجهیزات پروژه (برنامه-واقعی)
 28. جدول نیروی انسانی و مصالح عملیات اجرایی پروژه (برنامه-واقعی)
 29. جدول احجام کاری عملیات اجرایی پروژه (برنامه-واقعی)
 30. نمودار شماتیک پیشرفت کانال و تونل
 31. تأخیرات – مشکلات – راه کارها
 32. گزارش مالی پروژه
 33. محاسبه مدت تمدید ریالی پروژه
 34. اهم دستور کارهای صادره
 35. اهم جلسات برگزار شده
 36. اهم صورت مجالس تنظیم شده
 37. اهم مکاتبات انجام شده در کارگاه
 38. درخواستهای مهم از کارفرما
 39. درخواستهای مهم از مشاور
 40. آمار نیروی انسانی پیمانکار در گزارشات روزانه
 41. آمار مصالح وارده به کارگاه
 42. ماشین‌آلات و تجهیزات موجود در کارگاه
 43. وضعیت کارکرد کارگاه
 44. وضعیت آب و هوا
 45. حوادث اتفاق افتاده در کارگاه
 46. پیش‌بینی فعالیتهای دوره آینده
 47. گزارش تصویری
 48. فرم دریافت پیش گزارش اکیپ + احجام
 49. فرم دریافت پیش گزارش (پروژه)
 50. پلان خطی
 51. مسیر بحرانی
 52. زمانبندی دوزبانه (فارسی – انگلیسی)
 53. مستندسازی پروژه
 54. اهم مشکلات – علل بوجود آمدن تأخیرات- پیشنهادات بصورت کلی
 55. حوادث اتفاق افتاده در کارگاه
 56. گزارشات هفتگی
 57. پیشنهادات و درخواست های مهم از مدیریت محترم پروژه جهت رفع مشکلات
 58. گزارش پیشرفت مالی  دوره ای
 59. پاور پوینت گزارش مدیران شامل:
 60. مدیریت پروژه
 61. مدیریت یکپارچگی پروژه
 62. نمودار NETWORK  پروژه
 63. مدیریت دامنه پروژه
 64. نقشه پروژه
 65. پلان خطی پروژه
 66. احجام پروژه
 67. مقایسه درصد برنامه ریزی شده و واقعی
 68. مدیریت زمان پروژه
 69. نمودار  s پیشرفت فیزیکی پروژه   
 70. نمودار پیشرفت تجمعی پروژه
 71. برنامه زمانبندی پروژه
 72. مدیریت هزینه پروژه
 73. صورت وضعیت ها
 74. جریان نقدینگی پروژه
 75. مدیریت کیفیت پروژه
 76. نمودار نتایج مقاومت فشاری بتن در ماه های اسفند و فروردین
 77. مدیریت منابع پروژه
 78. نمودار سازمانی پیمانکار
 79. نمودار سازمانی کارفرما
 80. منابع انسانی
 81. ماشین آلات و تجهیزات
 82.  وضعیت آب و هوا
 83. گزارش تصویری پروژه
 84. مسائل و مشکلات پروژه
 85. علل تأخیرات اصلی تأثیرگذار بر انحراف پیشرفت پروژه
 86. نمودار پیشرفت اجرای تحکیمات تونل ها
 87. نمودار متر طول کانال
 88. محاسبه پیشرفت روزانه تونل
 89. آنالیز حفاری تونل
 90. تحلیل حفاری تونل
 91. گزارش پیشرفت پیمانکاران جزء
 92. گزارش هفتگی داخلی شامل:
 93. خلاصه عملیات نقشه‌برداری
 94. خلاصه عملیات خاکی
 95. خلاصه عملیات کانال
 96. خلاصه عملیات تونل
 97. جدول پیشرفت مسیر کانال
 98. جدول پیشرفت تونل
 99. جدول تحلیل مقایسه‌ای پیشرفت پانل ها در هفته‌
 100. اهم مشکلات و علل بوجود آمدن تأخیرات
 101. پیشنهادات و درخواست های مهم از مدیریت محترم پروژه جهت رفع مشکلات
 102. آمار ماشین‌آلات و تجهیزات
 103. گزارش کارکرد ریالی روزانه-ماهیانه ماشین‌آلات موتوری
 104. فرمهای جمع آوری اطلاعات کارکرد ماشین آلات
 105. کنترل آمار نیروی انسانی مستقر در پروژه
 106. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، احجام، واحد، هزینه، وزن و روابط پیش نیازی شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات اجرایی پروژه
  • تجهیز اولیه کارگاه
  • تجهیز ثانویه کارگاه
  • احداث کانال
   • عملیات اجرای کانال بعد از تونل
    • اجرای کانال از کیلومتر 810+9 الی کیلومتر 060+10
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر 810+9 الی کیلومتر 060+10
    • اجرای کانال از کیلومتر060+10 الی کیلومتر 560+10
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر060+10 الی کیلومتر 560+10
    • اجرای کانال از کیلومتر 560+10 الی کیلومتر 324+11
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر560+10 الی کیلومتر 324+11
      • کالورت شماره (32) واقع در کیلومتر 717.066+10
      • کالورت شماره (33) واقع در کیلومتر 921.144+10
      • کالورت شماره (34) واقع در کیلومتر 119.591+11
      • کالورت شماره (35) واقع در کیلومتر 166.43+11
      • آبگیر اکرم آباد (2) واقع در کیلومتر 282.423+11
    • اجرای کانال از کیلومتر 310+9 الی کیلومتر 810+9
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر 310+9 الی کیلومتر 810+9
    • اجرای کانال از کیلومتر 810+8 الی کیلومتر 310+9
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر 810+8 الی کیلومتر 310+9
    • اجرای کانال از کیلومتر 310+8 الی کیلومتر 810+8
     • احداث جاده سرویس کانال از کیلومتر 310+8 الی کیلومتر 810+8
   • عملیات اجرای کانال قبل از تونل
    • اجرای کانال از کیلومتر 363+5 الی کیلومتر 054 +6
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر363+5 الی کیلومتر 054 +6
    • اجرای کانال از کیلومتر 863+4 الی کیلومتر 363 +5
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر863+4 الی کیلومتر 363 +5
    • اجرای کانال از کیلومتر 363+4 الی کیلومتر 863 +4
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر363+4 الی کیلومتر 863 +4
   • احداث جاده سرویس کانال از کیلومتر 363+4 الی کیلومتر 863 +4
    • عملیات اصلی جاده سرویس کانال از کیلومتر 363+4 الی کیلومتر 863 +4
     • ابنیه فنی جاده سرویس کانال از کیلومتر 363+4 الی کیلومتر 863 +4
    • اجرای کانال از کیلومتر 863+3 الی کیلومتر 363 +4
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر863+3 الی کیلومتر 363 +4
      • کالورت شماره (9) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر 200.000+4
   • پل ماشین رو شماره (4) واقع در کیلومتر 057.584+4
   • سیفون شماره (2) از کیلومتر 952.754+3 الی کیلومتر 030.119+4
   • پل ماشین رو شماره (3) واقع در کیلومتر 897.184+3
    • احداث جاده سرویس کانال از کیلومتر 863+3 الی کیلومتر 363 +4
    • عملیات اصلی جاده سرویس کانال از کیلومتر 863+3 الی کیلومتر 363 +4
    • ابنیه فنی جاده سرویس کانال از کیلومتر 863+3 الی کیلومتر 363 +4
   • اجرای کانال از کیلومتر 363+3 الی کیلومتر 863 +3
    • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر363+3 الی کیلومتر 863 +3
     • کالورت شماره (8) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر 768.959+3
     • کالورت شماره (7) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر 612.166+3
     • کالورت شماره (6) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر382.852+3
   • احداث جاده سرویس کانال از کیلومتر 363+3 الی کیلومتر 863 +3
    • عملیات اصلی جاده سرویس کانال از کیلومتر 363+3 الی کیلومتر 863 +3
    • ابنیه فنی جاده سرویس کانال از کیلومتر 363+3 الی کیلومتر 863 +3
   • اجرای کانال از کیلومتر 863+2 الی کیلومتر 363 +3
    • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر863+2 الی کیلومتر 363 +3
    • احداث جاده سرویس کانال از کیلومتر 863+2 الی کیلومتر 363 +3
   • عملیات اصلی جاده سرویس کانال از کیلومتر863+2 الی کیلومتر 363 +3
   • ابنیه فنی جاده سرویس کانال از کیلومتر863+2 الی کیلومتر 363 +3
    • اجرای کانال از کیلومتر 363+2 الی کیلومتر 863 +2
     • احداث ابنیه فنی مسیر کانال از کیلومتر363+2 الی کیلومتر 863 +2
      • کالورت شماره (4) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر671.498+2
      • کالورت شماره (3) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر544.003+2
      • کالورت شماره (2) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر488.780+2
      • سرریز جانبی و تنظیم کننده از کیلومتر 452.590+2 الی کیلومتر 480.920+2
      • کالورت شماره (1) و چاهک زهکش واقع در کیلومتر431.139+2
  •    احداث تونل
   • عملیات اجرایی تونل از خروجی
    • اجرای پرتال تونل از خروجی
    • حفاری تونل از خروجی
    • لاینینگ تونل از خروجی
   • عملیات اجرایی تونل از ورودی
    • اجرای پرتال تونل از ورودی
    • حفاری تونل از ورودی
    • لاینینگ تونل از ورودی
   • اجرای ادیت و پرتال آن
   • عملیات اجرایی تونل از ادیت به سمت خروجی
   • عملیات اجرایی تونل از ادیت به سمت ورودی
 • Project Execute
 • Primary Site Mobilizing
 • Secondary Site Mobilizing
 • Construction of the Canal
 • Construction of Canal after Tunnel
 • Construction of Canal from km 9+810 to km 10+060
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 9+810 to km 10+060
 • Construction of Canal from km 10+060 to km 10+560
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 10+060 to km 10+560
 • Construction of Canal from km 10+560 to km 11+324
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 10+560 to km 11+324
 • Culvert (32) at km 10+717.066
 • Culvert (33) at km 10+921.144
 • Culvert (34) at km 11+119.591
 • Culvert (35) at km 11+166.43
 • Akram Abad Turnout (2) at km 11+282.423
 • Construction of Canal from km 9+310 to km 9+810
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 9+310 to km 9+810
 • Construction of Canal from km 8+810 to km 9+310
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 8+810 to km 9+310
 • Construction of Canal from km 8+310 to km 8+810
 • Construction of Canal Service Road from km 8+310 to km 8+810
 • Construction of Canal before Tunnel
 • Construction of Canal from km 5+363 to km 6+054
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 5+363 to km 6+054
 • Construction of Canal from km 4+863 to km 5+363
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 4+863 to km 5+363
 • Construction of Canal from km 4+363 to km 4+863
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 4+363 to km 4+863
 • Construction of Canal Service Road from km 4+363 to km 4+863
 • Main Operation of Canal Service Road from km 4+363 to km 4+863
 • Technical Structures of Canal Service Road from km 4+363 to km 4+863
 • Construction of Canal from km 3+863 to km 4+363
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 3+863 to km 4+363
 • Culvert (9) and Drain Well at km 4+200.000
 • Bridge (4) at km 4+057.584
 • Siphon (2) from km 3+952.754 to km 4.030.119
 • Bridge (3) at km 3+897.184
 • Construction of Canal Service Road from km 3+863 to km 4+363
 • Main Operation of Canal Service Road from km 3+863 to km 4+363
 • Technical Structures of Canal Service Road from km 3+863 to km 4+363
 • Construction of Canal from km 3+363 to km 3+863
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 3+363 to km 3+863
 • Culvert (8) and Drain Well at km 3+768.959
 • Culvert (7) and Drain Well at km 3+612.166
 • Culvert (6) and Drain Well at km 3+382.852
 • Construction of Canal Service Road from km 3+363 to km 3+863
 • Main Operation of Canal Service Road from km 3+363 to km 3+863
 • Technical Structures of Canal Service Road from km 3+363 to km 3+863
 • Construction of Canal from km 2+863 to km 3+363
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 2+863 to km 3+363
 • Construction of Canal Service Road from km 2+863 to km 3+363
 • Main Operation of Canal Service Road from km 2+863 to km 3+363
 • Technical Structures of Canal Service Road from km 2+863 to km 3+363
 • Construction of Canal from km 2+363 to km 2+863
 • Construction of Technical Structures of Canal from km 2+363 to km 2+863
 • Culvert (4) and Drain Well at km 2+671.498
 • Culvert (3) and Drain Well at km 2+544.003
 • Culvert (2) and Drain Well at km 2+488.780
 • Side SpillWay and check from km 2+452.590 to 2+480.920
 • Culvert (1) and Drain Well at km 2+431.139
 • Construction of the Tunnel
 • Executive Operation of Tunnel from Output
 • Executive Operation for Tunnel Portal from Output
 • Tunnelling from Output
 • Tunnel Lining from Output
 • Executive Operation of Tunnel from Input
 • Executive Operation for Tunnel Portal from Input
 • Tunnelling from Input
 • Tunnel Lining from Input
 • Executive Operation for Tunnel Portal from Adit
 • Executive Operation of Tunnel from Adit to Output
 • Executive Operation of Tunnel from Adit to Input

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.