کتاب مهندسی نفت – Petroleum Engineering

کتاب مهندسی نفت – Petroleum Engineering

کتاب مهندسی نفت - Petroleum Engineering
کتاب مهندسی نفت – Petroleum Engineering

آنچه مسلم است زمین در ابتدای پیدایش به شکل امروزی نبوده و شکل فعلی آن زاییده تحولات و تغییرات زیادی است که در طی زمانی بس طولانی، به کندی صورت گرفته است. عده ای که از دانشمندان اعتقاد دارند که زمین ضمن پیدایش و پس از تشکیل شدن، حرارتش زیاد شده است. گرم شدن زمین به علت برخورد و چسبیدن ذرات تشکیل دهنده آن با یکدیگر بوده است که انرژی جنبشی خود را به صورت گرما آزاد می کردند، همچنین مواد رادیواکتیو موجود در زمین بر اثر تجزیه مقداری گرما نیز تولید کرده است. در نتیجه مواد سنگین تر در قسمت مرکزی و عناصر سبکتر در سطح بالاتری قرار گرفته اند. بعدها و پس از سرد شدن تدریجی، پوسته جامد در سطح زمین تشکیل کردید. پوسته نازک اولیه به تدریج به صورت قشر سختی در آمده و مواد مذاب داخلی را پوشانده است.

این تقسیم بندی عمدتا یا بر اساس نوع جانورانی که در زمان معینی می زیسته و پس از آن به کلی منقرض شده اند، یا بر حسب جنس رسوباتی که در زمان معینی تشکیل گردیده اند و یا بر پایه وقایع و حوادث مهمی چون چین خوردگی ها که در طی تاریخ زمین اتفاق افتاده اند صورت گرفته است. نامگذاری هر یک از دوران های زمین شناسی بر حسب درجه تکاملی جانداران آن دوران می باشد. بطوریکه دوران اول که در آن فقط جانداران پست وکم سلولی زندگی می کرده اند را حیات قدیمی یا پالئوزوئیک (Palaezoic) و دوران دوم که دارای جانوران عالی تر از جانداران دوران اول بوده را حیات میانی یا مزوزوئیک (Mesozoic)، دوران سوم به علت داشتن جانداران عالی و تکامل یافته، حیات جدید یا سنوزوئیک (Cenozoic) نامیده شده است.

 

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: زمین شناسی عمومی
  • فصل دوم: زمین شناسی نفت
  • فصل سوم: مکانیک سنگ و ژئوتکنیک
  • فصل چهارم: چاه پیمایی و چاه آزمایی
  • فصل پنجم: ژئوفیزیک اکتشافی
  • فصل ششم: ژئوشیمی اکتشافی
  • فصل هفتم: مهندسی حفاری
  • فصل هشتم: مهندسی بهره برداری و تولید
  • فصل نهم: مهندسی مخزن

در پایان هر فصل از این کتاب تست های طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد مربوط به آن فصل بهمراه پاسخ تشریحی گنجانده شده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.