پروژه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری با هدف جذب گردشگر و توریست – اشتغال – در آمد زایی

پروژه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری با هدف جذب گردشگر و توریست – اشتغال – در آمد زایی

پروژه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری با هدف جذب گردشگر و توریست - اشتغال - در آمد زایی
پروژه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری با هدف جذب گردشگر و توریست – اشتغال – در آمد زایی

بافت تاریخی شهرها، از آثار گران بهایی است که فرهنگ و دانش شهرسازی و معماری بومی کشورمان را در خود دارد. امروزه این نواحی در شهرهای قدیمی ما می روند که به کلی از زمینه و سیمای شهرها حذف شوند و با انهدام و فرسودگی آن ها شهرهای جدید فرهنگ جدید شهرسازی با تمام مشکلات خود جایگزین گردند.
بافت تاریخی شهرهای ما در بردارنده ظرافت – زیبایی و نیز خلاق مردمی است که طی سالیان دراز آن ها را طبق سنت فرهنگ و نوع معشیت خود به وجود آورنده اند اما تا کنون شناخته نشده اند و بدین ترتیب هر روز رو به فراموشی می روند و توجه به آن ها فقط در حد نوشتار ها – سخنرانی ها و شعارها خلاصه میشود.
کشور ما در زمینه ذخایر کالبدی آثار و ابنیه تاریخی و نیز تجربیات معماری و شهرسازی از غنایی چشم گیر برخودار است و به همین جهت در حال حاضر نیز پذیرای اقدماتی است که بتواند به نحوی سازنده، جلوی تخریب و فرسودگی را گرفته و حفاظت و حراست از آنها را تضمین کند.
در گذشته شهرها بیش تر به دلیل استفاده از موقعیت طبیعی خاص و انگیزه سیاسی – اقتصادی بوجود می آمدند و با تضیف یا از بین رفتن یک یا چند عامل که در شکل گیری آنان سازنده بود یکباره یا به تدریج از رونق می افتادند و متروکه می شدند.

در کشور ما شهرهای نظامی و یایتختی بیشتر از این موضوع تبعیت کرده تا شهرهای دارای اقتصاد بازرگانی. آن دسته از شهرهای قدیمی ما مثل (اصفهان – یزد – همدان – شیراز – قزوین و…) که از روابط اقتصادی بر محیط طبیعی و توان اکولوژیک خود  داشته اند با از دست رفتن انگیزهای سیاسی یا مذهبی که در دوران خاصی به آن ها رونق بخشیده است توانسته اند به زندگی خود ادامه دهند.
امروزه به دلیل هجوم فرهنگ های غیر بومی و الگوی مصرف جهان پیشرفته به کشور – فرهنگ شهر نشینی جدید در تضاد با فرهنگ سنتی قرار گرفته و فرهنگ نوگرایی و تجدد طلبی جای فرهنگ اصیل و سنتی را گرفته است که این امر سبب هجوم خانوارها به نواحی جدید و رها شدن نواحی تاریخی شده و از طرفی عدم حمایت بخش های دولتی در سرمایه گذاری در این نواحی خود مزید بر علت گردیده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.