مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام

مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام

مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام
مقاله شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام

سیلاب ها از مهمترین جریانهای غیردائمی می باشند که با زمان و مکان تغییر می کنند پیش بینی رفتار سیلاب ها در پروژه های مهندسی دارای اهمیت بسزایی می باشند. مدلسازی این پدیده با روشهای ریاضی به مهندسین طراح در شناخت تاثیرات جریان در مسیر رودخانه و اطراف ان کمک می کند. روش ماسکینگام ازجمله روش های رایج در روندیابی سیلاب می باشد که براساس مشخصات سیلاب های گذشته و رابطه پیوستگی، جریان غیرماندگار سیل را روندیابی می کند.
در تحقیق حاضر علاوه بر تشریح اصول روش ماسکینگام، روش های مختلف برآورد پارامترهای این روش مورد بررشی قرار گرفته اند نتایج برای دو سری داده متفاوت برتری روش های ترسیمی و رگرسیون قطعه ای را نشان میدهند.

کلمات کلیدی: شبیه سازی سیلاب، جریان غیر دائمی، روش ماسکینگام، HEC-HMS

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.