مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی

مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی

مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی
مقاله تهیه دستورالعمل جهت استقرار نظام کنترل داخلی

کنترل داخلی، بخش مهمی از مدیریت یک سازمان است. بخشی که شامل برنامه ها، روش ها و رویه های مورد استفاده سازمان در دستیابی به رسالت وجودی و اهداف خرد و کلان خود است. هدف نظام کنترل داخلی و حسابرسی ، بهبود توان مدیریت شرکت مورد نظر و مدیریت مالی و اداری از طریق ارائه برنامه هدفمند است زیرا اگر در شرکتی کنترل داخلی موفقی ارائه نشود شرکت با مشکلات جدی مواجه می شود بنابراین می بایست شرکت ها در ابعاد مختلف کنترل داخلی به ساختاری قدرتمند دست یابند. استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در سازمان امکان مدیریت کارا و موثر را در سازمان فراهم می آورد. مدیران به خوبی می دانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش، تحقق رسالت اصلی شرکت، حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است.
مدیریت در مصاف با تغییرات سریع محیط های اقتصادی و رقابتی و تغییر تقاضا و سلیقه مشتریان و تجدید ساختار به منظور رشد در آینده، سیستم کنترل داخلی را به خدمت می گیرد تا بتواند به موقع از خود واکنش مناسب نشان دهد. روش تحقیق این پژوهش، میدانی و ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه است نمونه مورد مطالعه 21 مورد از شرکت های تولیدی صنعتی شیراز و بیرجند می باشند.

کلمات کلیدی: کنترل داخلی، اثر بخشی و کارایی، محیط کنترلی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.