مقاله تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌

مقاله تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌

مقاله تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌
مقاله تعیین انرژی ورودی زمین لرزه با استفاده از تبدیل موجک‌

انرژی ورودی زمین لرزه ها یکی از عوامل مهم در تعیین میزان خسارت وارد شده به سازه ها میباشد. در روش های متعارف مقدار انرژی در حوزه زمانی یا در حوزه فرکانسی تعیین میکنند. در این مطالعه به منظور بهره گیری همزمان از هر دو حوزه زمانی و فرکانسی، رویکرد جدیدی معرفی میشود که از تبدیل موجک برای بدست آوردن انرژی ورودی زمین لرزه استفاده میکند. در نتیجه این تبدیل، با استفاده از سیگنال های مختلفی که پهنای باند فرکانسی متفاوتی دارند، انرژی ورودی زمین لرزه بدست می آید که ترکیبی از دو رویکرد زمانی و فرکانسی میباشد. سپس با استفاده از این رویکرد جدید، به بررسی انرژی ورودی زمین لرزه های نواحی نزدیک و دور از گسل در یک وضعیت خیلی دقیقتری از رویکرد اول و دوم، پرداخته میشود. این رویکرد، باعث میشود که مهندسین، در طراحی لرزهای سازه ها، بهتر بتوانند انرژی ورودی زمین لرزه را درک کنند و میزان انرژی محتوی فرکانسی زمین لرزه ها را بخوبی ببینند.

کلمات کلیدی: انرژی ورودی، تبدیل موجک، نزدیک گسل، دور از گسل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.