مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی

مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی

مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی
مقاله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی

برای سنجش توانمند سازی روانشناختی، نیاز به پرسشنامه می باشد. یکی از پرسشنامه هایی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد پرسشنامه اسپریتزر (1995) است که 4 مولفه و 12 سوال دارد. هدف از انجام این تحقیق، اعتبارسنجی این پرسشنامه در داخل کشور می باشد. برای بررسی اعتبار پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی انجام می گردد. از طریق روش نمونه گیری دردسترس، پرسشنامه بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قم توزیع گردید.
نتایج نشان داد پایایی و روایی به دست آمده برای پرسشنامه رضایتبخش می باشد. بنابراین براساس نتایج این تحقیق، پرسشنامه ساخته شده برای اندازه گیری توانمند سازی روانشناختی مناسب است.

کلمات کلیدی: توانمند سازی روانشناختی، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، روایی، پایایی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.