مقاله تبیین قدرت توضیحی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری

مقاله تبیین قدرت توضیحی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری

مقاله تبیین قدرت توضیحی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری
مقاله تبیین قدرت توضیحی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب می کنید تاکید بیش ازحد بازار سرمایه به سود و اطلاعات مرتبط با آن باعث شده است که این رقم به یکی از مهم ترین عوامل تغییرات قیمت سهام تبدیل گردد و با ایجاد یک بازده غیرعادی، ارزش شرکت را به خود وابسته سازد. پژوهش حاضر به منظور ارائه داده ها و اطلاعات مفید و سودمند در خصوص پیش بینی سود به مدیران مالی شرکت ها در مقایسه نسبت های مالی صورت جریان نقد و نسبت های مالی سنتی در پیش بینی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1393 تمرکز یافته است. یه منظور دستیابی و تحقق هدف تحقیق،، یک روش تحقیق توصیفی همبستگی انتخاب شده است. جامعه آماری تحقیق شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل 17 بانک می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد: نتایج نشان می دهد بین نسبت های مالی سنتی و قابلیت پیش بینی سود ارتباط معنادار و بسیار ناچیزی وجود دارد. از طرف دیگر، بین نسبت های صورت جریانات نقد و قابلیت پیش بینی سود ارتباط قوی تری وجود دارد. بنابراین نسبت های مالی صورت جریانات نقدی در مقایسه با نسبت های مالی ترازنامه ای ارتباط معنادار و قوی تری با قابلیت پیش بینی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

کلمات کلیدی: نسبت های مالی صورت جریان نقد، نسبت های مالی سنتی، سود هر سهم، نسبت سرمایه گذاری، اهرم مالی، نقد شوندگی سهام

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.