مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP

مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP

مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP
مقاله تأثیر گذاری شکست مد II در بتن تقویت شده با CFRP

در این مطالعه با به کارگیری روش اجزای محدود و روش ترک مجزا، و همچنین بر پایه مفاهیم مکانیک شکست غیرخطی، رفتار چسب بین بتن و ورق تقویت کنندهی خارجی CFRP با نمودار غیرخطی پیشنهادی مدلسازی شده است. ویژگی های مصالح تشکیل دهنده سطح مشترک، از جمله: چسبندگی و انرژی شکست در مد II به صورت مطالعه پارامتری بررسی شده و با داده های آزمایشگاهی موجود مقایسه شده اند.
یافته ها نشان میدهند که بار نهایی، تنها به انرژی شکست مد II وابسته است. انطباق خوب نتایج عددی بر داده های آزمایشگاهی، شبیه سازی عددی آزمایشات برشی و خمشی و اعتبار بیشتر مدل عددی را تأیید مینماید.

کلمات کلیدی: بتن، ورق تقویت کننده ی CFRP، انرژی شکست مد II، ترک مجزا، مکانیک شکست غیرخطی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.