مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد

مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد

مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد
مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد

گردشگری یکی از فعالیت های روبه رشد در سراسر جهان است، به دنبال توجهات جهانی به مقوله محیط زیست در دهه های گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگری پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری سبز یا مسئولانه، به عنوان مکانیسم های کنترل پیامدهای منفی گردشگری مورد توجه قرار گرفت. در این میان روش های عملیاتی مختلفی مبتنی بر اصول اکوتوریسم به کار گرفته شده اند؛ یکی از آنها ساخت اقامتگاه های سبز است که در نقاط بسیاری از جهان با تنوع بسیاری از جمله هتل های سبز و اکوکمپ ها، گسترش یافته اند.
در این مقاله به بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد با توجه به استانداردهای زیست محیطی بین المللی پرداخته ایم. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران عامل و داخلی هتل های سه ستاره و بالاتر مشهد می باشد که با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش روایی سازه و سنجش برازش مدل در این تحقیق و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیان کننده این است که علی رغم تفاوت های موجود در برخی گویه ها و شاخص ها، از نظر کارشناسان پتانسیل های موجود در ایجاد هتل های سبز تاثیر معنی دار دارد.

کلمات کلیدی: اکوتوریسم، گردشگری سبز، اقامتگاه سبز، پتانسیل های موجود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.