مقاله بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن ارزش و هزینه حقوق و دستمزد

مقاله بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن ارزش و هزینه حقوق و دستمزد

مقاله بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن ارزش و هزینه حقوق و دستمزد
مقاله بررسی رابطه قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن ارزش و هزینه حقوق و دستمزد

در این پژوهش قصد داریم ارتباط بین قابلیت پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت سود با نوسان پذیری سود و مربوط بودن آن به ارزش وهزینه حقوق و دستمزد کارکنان را بررسی نماییم. پژوهش های اخیر نشان می دهد که نوسان پذیری سود، از دو عامل نشات می گیرد که با قابلیت پیش بینی سود ارتباط مستقیم دارند ، نوسان پذیری به دلیل شوک های اقتصادی و نوسان پذیری به علت مسائل موجود در فرآیند حسابداری تعیین سود، که انتظار می رود هر دو این عوامل قابلیت پیش بینی سود را کاهش دهند. پیش بینی سود مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است. باتوجه به اهمیت پیش بینی سود، و ارتباط مستقیم آن با هزینه حقوق و دستمزد، شناخت عوامل موثر در پیش بینی آن ، اطلاعات مفیدی برای ذینفعان فراهم می کند. توجه به کیفیت سودی که برای پیش بینی کنندگی سودآوری مورد استفاده قرار میگیرد بسیار حائز اهمیت است. اعتقاد مدیران بر این است که نوسانات شدید سود منجر به کاهش قابلیت پیش بینی سود خواهد شد. عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی هستند که رابطه نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود وبه تبع آن ارزش وهزینه حقوق و دستمزد را تحت تاثیر قرار میدهند.کارکنان یکی از منابع مهم شرکت ها و منبع اصلی سرمایه فکری هستند؛که ارزش وهزینه برای حقوق و دستمزد آنها از ارکان اصلی برنامه ریزی برای مدیریت حسابداری در شرکت ها و پروژه ها است از اینرو عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. هزینه های کارکنان اطلاعات مربوط به کارکنان را ارائه میکند و یکی از بزرگترین اجزاء سود می باشد که در حین انجام فرایندهای شرکت باید پیوسته با میزان سود دریافتی سنجیده شده و درنظر گرفته شوند.عوامل اقتصادی و حسابداری نیز از جمله عواملی هستند که رابطه نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهند و یافته های حاصل از این تحقیق ، نشان دهنده ارتباط منفی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود در افق های زمانی کوتاه و بلند مدت نسبت به هزینه و حقوق دستمزد کارکنان است که این رابطه از رابطه بین نوسان پذیری سود سالانه و قابلیت پیش بینی سود، نسبت به ارزش و هزینه دستمزد کارکنان قوی تر است.

کلمات کلیدی: پیش بینی سود،هزینه حقوق دستمزد

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.