مقاله بررسی رابطه سرمایه ساختاری و فکری در شرکت های پذیرفته شده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه

مقاله بررسی رابطه سرمایه ساختاری و فکری در شرکت های پذیرفته شده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه

مقاله بررسی رابطه سرمایه ساختاری و فکری در شرکت های پذیرفته شده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه
مقاله بررسی رابطه سرمایه ساختاری و فکری در شرکت های پذیرفته شده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه

بسیاری از سیستم های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است.
هدف اصلی بررسی رابطه بین سرمایه ساختاری و سرمایه فکری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاد از مدل رگرسیون چندگانه است که نتایج این مقاله در سرمایه ساختاری 4/023 کارایی را نشان داد.

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، اوراق بهادار، سرمایه ساختاری، رگرسیون چندگانه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.