مقاله بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است.از طرفی بازده سهام و ارزش شرکت برای بسیاری از سرمایه گذاران ضروری است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و استفاده از مقالات گوناگون مستخرج از پایگاه های اینترنتی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های این پژوهش، اطلاعات 118 شرکت طی سال های 1390 تا 1395 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و اطلاعات مورد نیاز مربوط به صورت های مالی از پایگاه های اینترنتی بورس اوراق بهادار استخراج و درصفحه گسترده Excel طبقه بندی شدند.
این داده ها جهت آزمون فرضیه ها و مدل های تحقیق که به صورت داده های پانل برآورد شده با استفاده از نرم افزارهای Spss 19 و Eviews7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت معکوس تاثیر گذار است. این در حالی است که نگهداری بیش از حد موجودی نقد بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار نیست.

کلمات کلیدی: نگهداری بیش از حد موجودی نقد، ارزش شرکت ها، بازده سهام

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.