مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی

مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی

مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی
مقاله بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی

دیوار برشی فولادی یک سیستم مقاوم جدید در برابر بارهای جانبی بوده که با توجه به مزایای آن با استقبال چشمگیری مواجه شده است سختی ستون های کناری در یک دیوار برشی فولادی تا زمانی که مود خرابی، ناشی از شکست ستون ها نباشد تاثیر به سزایی در بهبود رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی خواهد داشت.
در این مقاله به بررسی حساسیت سختی ستون ها و تاثیر ان بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش سختی ستون های کناری باعث بهبود رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی می شود ولی این تاثیر به تدریج با افزایش سختی ستون ها کاهش می یابد.

کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی با ورق نازک، سختی ستون ها، رفتار پس کمانشی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.