مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)

مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)

مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)
مقاله بررسی تأثیر اغتشاش بر فشار حاصل از انفجار توسط دینامیک محاسباتی سیالات (CFD)

بررسی شتاب گرفتن شعله بدلیل وجود موانع در محیط های صنعتی در مطالعه مخاطرات انفجار بسیار مهم است. درجه انسداد بالا به علت تراکم موانع، معمولاً یکی از مشخصه های واحدهای شیمیایی است که با مواد اشتعال پذیر سر و کار دارند. برخورد شعله با موانع باعث ایجاد اختلاط شدید و در نتیجه احتراق متلاطم در ناحیه شعله میشود. شتاب گرفتن، باعث افزایش فشار انفجار میشود. پیش بینی رفتار و پیامدهای انفجار گاز در هندسه های پیچیده کار ساده ای نمیباشد.
دینامیک محاسباتی سیالات (CFD) یک تکنیک قوی برای پیش بینی خصوصیات انفجار گاز و همچنین بدست آوردن نتایج تفصیلی میباشد. در کار حاضر از روش CFD برای بدست آوردن فشار ایجاد شده توسط مخلوط استوکیومتری پروپان-هوا در داخل یک لوله 50m3 همراه با تعدادی رینگ استفاده شده است. تطابق نسبتاً خوب مقادیر بدست آمده از مدلسازی با داده های تجربی توانایی روش های CFD را در مدلسازی انفجار نشان میدهند.

کلمات کلیدی: انفجار گاز، CFD، اغتشاش

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.