مقاله انواع روش های تکمیل چاه – رشته های تکمیلی

مقاله انواع روش های تکمیل چاه – رشته های تکمیلی

مقاله انواع روش های تکمیل چاه - رشته های تکمیلی
مقاله انواع روش های تکمیل چاه – رشته های تکمیلی

اطلاعات جمع آورى شده از موقعیت جغرافیایى چاه، ایده لازم براى تکمیل آن چاه را فراهم می آورد. انتخاب گزینه درست برای تکمیل، باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، افزایش عمر چاه و مخزن و در نتیجه تعمیرات کمتر میشود. در نهایت برای تکمیل یک چاه باید مسایل ذیل عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد:

  1. مناسبترین روش تکمیل برای چاه
  2. مسیر جریان تولید چاه
  3. انتخاب سیستم تکمیل چاه برای انتقال سیال تولیدى به سطح
  4. هزینه تکمیل در برابر قدرت بهره دهی چاه

صر فنظر از روش تکمیل چاه که ممکن است حفره باز یا لوله پوش (جداره گذاری) باشد، انتخاب مسیرهای جریان و اندازه این مسیرها نیز بسیار مهم است. منطقی است که هر لایه بهره ده به یک مسیر منحصر به خود نیاز دارد؛ به طورى که دو یا چند لایه بهره ده با فشارهای متفاوت، براى تولید به چند مسیر نیاز دارند.
همواره این اصل را باید در نظر داشت که هرگز لایه هاى با فشار متفاوت را نباید توسط حفارى به هم مرتبط نمود، چون منجر به ایجاد فوران میشود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.