مقاله اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

مقاله اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

مقاله اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
مقاله اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

استفاده از دیوار برشی فولادی، به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بار جانبی بیش از سی سال است که مورد توجه پژوهشگران و طراحان قرار گرفته است اساس ایدۀ دیوار برشی فولادی بهره گیری از میدان کشش قطری است که پس از کمانش ورق فولادی در آن ایجاد می گردد. مدل تعامل (اندرکنش) ورق با قاب PFI ، مدل موثری برای بررسی رفتار برشی خالص این سیستم می باشد. محققان نظریه های متفاوتی را در این زمینه با استفاده از تحلیل جان تیر فولادی ارائه نموده اند لکن مدل مذکور قادر به پاسخگویی رفتار خمشی سیستم و تعامل آن با رفتار برشی نمی باشد.
در این مقاله تحلیل خمشی دیوار برشی فولادی با ورق نازک با در نظر گرفتن همزمان ورق فولادی و قاب محیطی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک نظریه های تحلیلی تیر ورق ها، ظرفیت (خمشی و برشی) این سیستم با استفاده از روابط لنگر و تغییر مکان، ارزیابی شده است با توجه به وجود تفاوت های اساسی بین دیواره ای برشی فولادی با ورق نازک و تیر ورق ها تغییراتی در این خصوص مشاهده می شود.

کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی با ورق نازک، سختی، مقاومت نهایی، ضریب رفتار، اندرکنش قاب و صفحه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.