مقاله اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازک

مقاله اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازک

مقاله اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازک
مقاله اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی نازک

دیوارهای برشی فولادی به دلیل مزایایی که دارند اخیرا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. دراین مقاله رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک با ضخامت ورق متفاوت و تنش های تسلیم گوناگون بر اساس روش های تحلیلی مدل اندرکنش ورق با قاب PFI و روش نواری و روش عددی (اجزا محدود) با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است.
نتایج حاکی از انطباق خوب بین نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی و عددی بوده و همچنین از این میان، روش PFI مطابقت بهتری با روش عددی اجزا محدوددارد. همچنین نتایج نشان میدهد سختی و مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی با ورق نازک، حساسیت بیشتری به افزایش ضخامت ورق داشته که این مساله موید رفتار مناسب فولاد نرم به هنگام بکارگیری در دیوارهای برشی فولادی شکل پذیر است.

کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی با ورق نازک،سختی، مقاومت نهایی،ضریب رفتار، اندرکنش قاب و صفحه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.