ساختار شکست هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه (اسکلت فلزی 9 طبقه)

ساختار شکست هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه (اسکلت فلزی 9 طبقه)

ساختار شکست هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه (اسکلت فلزی 9 طبقه)
ساختار شکست هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه (اسکلت فلزی 9 طبقه)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تعدادفعالیت: 931
 • ساختار شکست – تخصیص منابع – لیست منابع
 • زبان: فارسی
 • 16 صفحه

 

 1. ساختار شکست تفصیلی.
 2. لیست منابع.
 3. بدون گانت چارت و تاریخ های شروع و پایان و زمانبندی.
 4. ساختار شکست شامل فعالیت های اصلی:
 • برنامه بروز شده هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه
  • تجهیز کارگاه
  • طراحی
   • طراحی فاز دو
  • اجرا
   • ساختمان هتل
    • پی، اسکلت و سقف
     • فونداسیون
     • اسکلت فلزی
      • ساخت اسکلت
       • ساخت اسکلت فلزی فاز یک
       • ساخت اسکلت فلزی فاز دو
       • ساخت اسکلت فلزی فاز سه
     • نصب ستون ها
      • نصب تیرهای اصلی و فرعی
       • نصب تیرهای اصلی و فرعی فاز یک
       • نصب تیرهای اصلی و فرعی فاز دو
       • نصب تیرهای اصلی و فرعی فاز سه
    • سقف های کامپوزیت
     • زیرزمین
     • همکف
     • اول
     • دوم
     • سوم
     • چهارم
     • پنجم
     • ششم
     • هفتم
    • سفت کاری
     • سفت کاری زیرزمین
      • منبع فلزی آب
     • سفتکاری طبقه همکف
     • سفتکاری طبقه اول
     • سفتکاری طبقه دوم
     • سفتکاری طبقه سوم
     • سفتکاری طبقه چهارم
     • سفتکاری طبقه پنجم
     • سفتکاری طبقه ششم
     • سفتکاری طبقه هفتم
    • نازک کاری
     • نازک کاری زیرزمین
     • نازک کاری طبقه همکف و لابی
     • نازک کاری طبقه اول
     • نازک کاری طبقه دوم
     • نازک کاری طبقه سوم
     • نازک کاری طبقه چهارم
     • نازک کاری طبقه پنجم
     • نازک کاری طبقه ششم
     • نازک کاری طبقه هفتم
   • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا زیرزمین
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه همکف
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه اول
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه دوم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه سوم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه چهارم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه پنجم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه ششم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا طبقه هفتم
     • زیرکار
     • روکار
   • تاسیسات مکانیکی
    • تاسیسات مکانیکی زیرزمین
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه همکف
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه اول
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه دوم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه سوم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه چهارم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه پنجم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه ششم
     • زیرکار
     • روکار
    • تاسیسات مکانیکی طبقه هفتم
     • زیرکار
     • روکار
   • تاسیسات صوتی و تصویری
    • تاسیسات صوتی و تصویری زیرزمین
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه همکف
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه اول
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه دوم
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه سوم
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه چهارم
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه پنجم
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه ششم
     • روکار
    • تاسیسات صوتی و تصویری طبقه هفتم
     • روکار
   • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق زیرزمین
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه همکف
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه اول
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه دوم
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه سوم
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه چهارم
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه پنجم
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه ششم
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق طبقه هفتم
   • آسانسورها
    • دو دستگاه مختص مهمان
    • یک دستگاه مختص رستوران بام
    • دو دستگاه مختص سرویس و حمل بار
   • اجرای اتاق نمونه
   • سرویس
   • اتاق
   • تزئینات داخلی
    • تزئینات داخلی طبقه همکف
    • تزئینات داخلی طبقه اول
    • تزئینات داخلی طبقه دوم
    • تزئینات داخلی طبقه سوم
    • تزئینات داخلی طبقه چهارم
    • تزئینات داخلی طبقه پنجم
    • تزئینات داخلی طبقه ششم
    • تزئینات داخلی طبقه هفتم
   • بام
  • ساختمان آمفی تاتر و موتورخانه
  • پی، اسکلت و سقف
   • فونداسیون
   • اسکلت
    • ساخت
    • نصب
    • سقف
   • سفت کاری
    • موتورخانه
    • آمفی تاتر
   • نازک کاری
    • موتورخانه
    • آمفی تاتر
   • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا
    • موتورخانه
     • زیرکار
     • روکار
    • آمفی تاتر
     • زیرکار
     • روکار
   • تاسیسات مکانیکی
    • موتورخانه
     • زیرکار
     • روکار
   • تجهیزات اسپرینلر
    • نصب تجهیزات موتورخانه
    • BMS نصب سیستم کنترل
    • دیزل ژنراتور
     • آمفی تاتر
      • زیرکار
      • روکار
   • تاسیسات صوتی و تصویری
    • زیرکار
    • روکار
   • موتورخانه
   • آمفی تاتر
    • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق
    • تزئینات داخلی آمفی تاتر
  • ساختمان مجموعه ورزشی و مراسم
   • پی، اسکلت و سقف
   • فونداسیون
   • اسکلت
    • ساخت
    • نصب
   • سقف
   • سفتکاری
   • استخر
   • سالن مراسم
   • نازک کاری
   • استخر
   • سالن مراسم
   • تاسیسات برقی، مخابراتی و دیتا
    • زیرکار
     • استخر
     • سالن مراسم
    • روکار
     • استخر
     • سالن مراسم
   • تاسیسات مکانیکی
    • زیرکار
     • استخر
     • سالن مراسم
    • روکار
     • استخر
     • سالن مراسم
   • تاسیسات صوتی و تصویری
   • زیرکار
   • روکار
    • استخر
    • سالن مراسم
   • تاسیسات آتش نشانی و اطفاء حریق
    • روکار
     • استخر
     • سالن مراسم
      • تزئینات داخلی سالن مراسم
   • نما
   • محوطه
   • پست برق
   • ایستگاه گاز
   • تاسیسات برقی و مکانیکی
  • تدارکات و خرید تجهیزات اصلی
  • فعالیت های پایانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.