جزوه محیط زیست دانشگاه امیرکبیر – دکتر رضا مکنون

جزوه محیط زیست دانشگاه امیرکبیر – دکتر رضا مکنون

جزوه محیط زیست دانشگاه امیرکبیر - دکتر رضا مکنون
جزوه محیط زیست دانشگاه امیرکبیر – دکتر رضا مکنون

جلوگیری از آلودگی محیط زیست از روش ها و تکنیک هائی که برای حفاظت محیط زیست و تصفیه آلودگی های مختلف نظیر آلودگی آب ها، آلودگی هوا و آلودگی توسط زباله و مواد جامد بکار میرود بحث مینماید. با توجه به گسترده بودن آلودگی ها و اثرات گوناگونی که در طبیعت می گذارند. لازمست ابتدا درک بیشتری نسبت به طبیعت و محیط زیست و نحوه کار آن به دست آورد. اکولوژی (Ecology) یا بوم شناسی علمی است که محیط زیست را مورد مطالعه قرار میدهد و نقش موجودات و سایر مواد در آن را روشن نماید.
سیستم (System) عبارتست از مجموعه ای از اجزاء که در کنار یکدیگر قرار داشته و با هم مرتبط میباشند. سیستم ممکن است مکانیکی و بی جان بوده و مجموعه آن حرکت را تولید می نماید. بدن انسان نیز یک سیستم میباشد که اجزاء آن در ارتباط با یکدیگر بوده و به هم اثر میگذارد.
سیستم هائی که دارای موجودات زنده باشند اکوسیستم (Ecosystem) یا زیست محیط گویند. دریاچه یک اکوسیستم است که دارای موجودات زنده و مواد غذائی میباشد. رودخانه، جنگل و مراتع، همگی اکوسیستم های طبیعی هستند. آنچه در طبیعت مهم است آنست که اکوسیستم ها در حالت طبیعی بصورتی متعادل زندگی می نمایند و فعالیت های بشری و یا فعالیت های ناگهانی در طبیعت ممکن است وضع آن ها را مختل نماید.
فعالیت های اقتصادی و صنعتی و زندگی بشری مواد زائدی ایجاد می نماید که در طبیعت تخلیه می گردند. تخلیه این مواد در طبیعت که نتیجه آن ایجاد اختلال در اکوسیستم ها خواهد بود باعث آلودگی محیط زیست گردیده و زندگی را برای انسان دشوار می نماید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.