جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)

جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)

جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)
جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)

در طراحی لوله های جداری ابتدا بر اساس تجزیه شیمیائی سیال سازند و یا مخزن از لحاظ میزان خوردگی و درجه حرارت گرید لوله مناسب را انتخاب میکنیم این موضوع برای جداری که از آن تولید خواهد شد بسیار حساس و مهم می باشد.
در این جزوه منظور از طراحی جداری لوله ها از لحاظ Collapse ,Burst ,Tension می باشد که مراحل آنرا بصورت زیر تقسیم بندی میتوان نمود:

  1. انتخاب نوع گرید لوله از لحاظ خوردگی
  2. با استفاده از تاریخچه حفاری چاه های مجاور حداکثر وزن گل برای حفاری چاه را برای هر حفره بدست می آوریم.
  3. حداکثر فشار در نقطه جداره گذاری را با توجه به حداکثر وزن گل طراحی شده محاسبه میکنیم.
  4. اولین لوله را انتخاب می کنیم (First Select).

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.