جزوه تست فورانگیر (BOP Test)

جزوه تست فورانگیر (BOP Test)

جزوه تست فورانگیر (BOP Test)
جزوه تست فورانگیر (BOP Test)

در عملیات حفاری یکی از مهمترین موارد که ایمنی پرسنل سر چاه، وسایل و تجهیزات و ایمنی عملیات شدیدا وابسته به آن است سیستم فورانگیر (Blow Out Preventer) است. که در صورتیکه بدرستی عمل کند، بسیار کارآمد می باشد. اطمینان از عملکرد این سیستم تنها با انجام عملیات تست BOP حاصل می شود.

طبق کتاب مجموعه مقررات حفاری تست BOP در مواقع ذیل انجام میشود:

  • پس از برپایی فورانگیر
  • بصورت هفتگی
  • قبل از ورود به سازند پرفشار یا مخزن
  • هر زمان که ناظر عملیات تشخیص دهد

لذا تسلط به مراحل تست برای ناظر عملیات یک امر ضروری و حیاتی است. این جزوه آموزشی جهت آشنایی کارآموزان حفاری و تسلط بیشتر ناظرین عملیات تهیه شده است و امید است به یاری تصاویر و توضیحات ساده در این مسیر گام برداشته باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.